112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

საიტის რუკა

 

                                     საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაძლებლობათა გაუმჯობესება ადამიანის უფლებების სათანადო დაცვის უზრუნველყოფისთვის დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ტრეინინგებისა და მუშაობის ახალი სტანდარტის დანერგვის გზით

                                          საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაძლებლობათა გაუმჯობესება ადამიანის უფლებების სათანადო დაცვის უზრუნველყოფისთვის დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ტრეინინგებისა და მუშაობის ახალი სტანდარტის დანერგვის გზით

                                          საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობის საკოორდინაციო დანაყოფების (ILECU) მხარდაჭერა და გაფართოება ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში

                                    პროექტის ხანგრძლივობა: 2013 წლის აპრილი-2015 აპრილი დაფინანსება: ევროკავშირი განმახორციელებელი პარტნიორები: უნგრეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი (ICMPD) პროექტის ბიუჯეტი: 1.014.398,30 EUR პროექტის ზოგადი მიზანი: პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს სტრატეგიულ და ოპერატიულ თანამშრომლობას აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში. თანამშრომლობა პირველ რიგში მიზნად ისახავს არალეგალური მიგრაციის პრევენციასა და საზღვრისუფრო ეფექტურად და კოორდინირებულად მართვას. პროექტის კონკრეტული მიზნები: • არალეგალური მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლა; • რეადმისიის პროცესის ხელშეწყობა, ნებაყოფლობითი დაბრუნება და რეინტეგრაცია • ლეგალურად მცხოვრები მიგრანტების ინტეგრაციის ხელშეწყობა მასპინძელ ქვეყანაში • თავშესაფარი და საერთაშორისო დაცვა პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები • აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის ორმხრივი და მრავალმხრივი საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავებას საზღვრის მართვის საკითხებზე; • ეროვნულ დონეზე უწყებათშორისი თანამშრომლობის გაუმჯობესებას საზღვრის მართვის საკითხებზე, • აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სამართალდამცავ სასწავლო ინსტიტუტებში ტრეინინგ პროგრამების გაუმჯობესება

                                    Cybercrime (GE)

                                    ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლისა და უკანონო გზით მიღებული შემოსავლების კონფისკაციის სფეროში ეროვნულ და რეგიონალურ დონეზე სუამ–ის წევრი ქვეყნების თანამშრომლობის შესაძლებლობების განვითარება

                                    შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთიანი მომსახურების ცენტრის ორგანიზაციული შესაძლებლობების გაძლიერების მხარდაჭერა გაუმჯობესებული საჯარო მომსახურების მიწოდების მიზნით

                                    საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობის საკოორდინაციო დანაყოფების (ILECU) მხარდაჭერა და გაფართოება ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში

                                          საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობის საკოორდინაციო დანაყოფების (ILECU) მხარდაჭერა და გაფართოება ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში

                                    ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოში სისხლის სამართლის პოლიტიკის, სისხლისსამართლებრივი დევნისა და გამოძიების განვითარებისთვის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების მხარდაჭერა (EU4JUSTICE)

                                    ერთიანი მომსახურების ცენტრისა და მომსახურების სააგენტოს ორგანიზაციული შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა, გაუმჯობესებული სახელმწიფო სერვისების მიწოდების მიზნით - II ფაზა