×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

პრომეთეუსი

ხანგრძლივობა: 2019-2020

დაფინანსება: ევროკავშირი

განმახორციელებელი: საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო CIVIPOL-თან ერთად

პროექტის ბიუჯეტი: 531 328 ევრო

პროექტის მიზანი: პროექტის ზოგადი მიზანია, საქართველოს მთავრობის შესაძლებლობების გაძლიერება ინტეგრირებული საზღვრის მართვის და მიგრაციის მართვის მიმართულებით, ევროკავშირს და საქართველოს შორის გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულებების და სამოქმედო გეგმების, განსაკუთრებით სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად. პროექტის მოქმედების სფეროებია: 1. შესაძლებლობების განვითარება ინტეგრირებული საზღვრის მართვის სფეროში; 2. სასაზღვრო გამტარ პუნქტებში მომუშავე მესაზღვრე ოფიცრების შესაძლებლობების განვითარება სამგზავრო დოკუმენტების შემოწმებისა და მგზავრებთან გასაუბრების ტექნიკის მიმართულებით; 3. საზღვრისა და მიგრაციის მართვის სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებსა და საქართველოს შორის.