×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

პრომეთეუსი

ხანგრძლივობა: 2019-2021წწ

დაფინანსებულია: ევროკავშირის მიერ

განმახორციელებელი: საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროCIVIPOL-თან ერთად

პროექტის ბიუჯეტი: 531 328 ევრო

პროექტის მიზანი: საქართველოს მთავრობის შესაძლებლობების გაძლიერება ინტეგრირებული საზღვრის მართვის და მიგრაციის მართვის მიმართულებით, ევროკავშირს და საქართველოს შორის გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულებების და სამოქმედო გეგმების, განსაკუთრებით სავიზო რეჟმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად. პროექტის მოქმედების სფეროებია:

  • შესაძლებლობების განვითარება ინტეგრირებული საზღვრის მართვის სფეროში;

  • სასაზღვრო გამტარ პუნქტებში მომუშავე მესაზღვრე ოფიცრების შესაძლებლობების განვითარება სამგზავრო დოკუმენტების შემოწმებისა და მგზავრებთან გასაუბრების ტექნიკის მიმართულებით;

  • საზღვრისა და მიგრაციის მართვის სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებსა და საქართველოს შორის.