×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

მიმდინარე პროექტები

1. კიბერდანაშაულთან ბრძოლისა და კიბერ-გამძლეობის საკითხებზე

2. დისკრიმინაციის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულისა და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში

3. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა - სასამართლო რეფორმის სისხლისსამართლებრივი ასპექტები

4. ქალთა მიმართ ძალადობის დასრულებისა და გენდერული თანასწორობის განმტკიცების ინტეგრირებული მიდგომის ხელშეწყობა საქართველოში

5. არასრულწლოვან და სრულწლოვან თავისუფლებააღკვეთილ პირთა მხარდაჭერა JADES

6. ტექნიკური დახმარება ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში

7. საქართველოში საზღვრისა და მიგრაციის მართვის მდგრადობის უზრუნველყოფა SBMMG

8. მიგრაციის მართვის გაძლიერება საქართველოში (ENIGMMA II)

9. იძულებით დაბრუნების მონიტორინგი III (FReM III)

10. ევროკავშირი უსაფრთხოებისთვის, პასუხისმგებლობისთვის და საქართველოში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის (SAFE) - ინტეგრირებული საზღვრის მართვა (SAFE IBM)

11. პრომეთეუსი

12. ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოში სისხლის სამართლის პოლიტიკის, სისხლისსამართლებრივი დევნისა და გამოძიების განვითარებისთვის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების მხარდაჭერა (EU4JUSTICE)

13. ევროკავშირის მხარდაჭერა ნარკოტიკებისა და ორგანიზებულ დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში

14. კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების შემცირება საქართველოში

15. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთიანი მომსახურების ცენტრის ორგანიზაციული შესაძლებლობების გაძლიერების მხარდაჭერა გაუმჯობესებული საჯარო მომსახურების მიწოდების მიზნით

16. კონტეინერების კონტროლის პროგრამა

17. პოლიციის საზოგადოებრივი საქმიანობა აჭარაში (ACPI)

18. სკოლის, საზოგადოებისა და პოლიციის თანამშრომლობის პროგრამა SCOPE (US)

19. სომხეთში და საქართველოში მიგრანტთა უფლებების და დემოკრატიული მმართველობის გაძლიერება EMERGE

20. საზოგადოებასა და პოლიციას შორის ნდობის გაზრდის პროგრამა

21. ოჯახში ძალადობის პრევენციის, მსხვერპლთა დაცვისა და ძალადობის თერაპიის პროგრამის გაძლიერება საქართველოში

22. ლიეტუვის ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება, კლიმატის ცვლილების შემცირების მიზნით, მზის ენერგიის ტექნოლოგიების ინტეგრირებით საქართველოში