112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

სამინისტროს სტრუქტურა

მინისტრი
 
მოადგილეები
 
ქვედანაყოფები ტერიტორიული ორგანოები სსიპ საქვეუწყებო დაწესებულება