×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

პოლიციის საზოგადოებრივი საქმიანობა ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ საქართველოს რეგიონებში (CPI)

ხანგრძლივობა: 2020-2021 წწ.

დაფინანსებულია: ანტინარკოტიკულ და სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის საერთაშორისო ბიურო (INL)

განმახორციელებელი: პროექტი ჰარმონიის ფილიალი საქართველოში (PH International)

პროექტის ბიუჯეტი: 100,000 აშშ დოლარი

პროექტის მიზანი: მოზარდებს შორის დანაშაულის პრევენცია ადგილობრივი თემისა და სამართალდამცავი სტრუქტურების თანამშრომლობის გაუმჯობესების გზით; მოსწავლეებსა და სამართალდამცავებს შორის ნდობის გაღრმავება; პოლიციის საზოგადოებრივი საქმიანობის ხელშეწყობა; საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიციის (სოპ) პრინციპებისა და მიდგომების შესაბამისად სამართალდამცავების გადამზადება.