×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების შემცირება საქართველოში

ხანგრძლივობა: 2018 - 2025

დაფინანსება: კლიმატის მწვანე ფონდი და შვეიცარიის მთავრობა

განმახორციელებელი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

პროექტის ბიუჯეტი: 74 000 000 მილიონი

პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანია საქართველოს მთავრობას დაეხმაროს შეიმუშაოს და დანერგოს კლიმატის რისკის ინტეგრირებული მართვის პროაქტიული მიდგომა, რომელიც მრავალმხრივი საფრთხეების ადრეული გაფრთხილების სისტემის შექმნისა და ყველა სექტორში დაგეგმვისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, კლიმატის შესახებ ინფორმაციის გამოყენების გზით, ხელს შეუწყობს რისკის შემცირებას, პრევენციასა და მზადყოფნას. ინიციატივა მიმართული იქნება იმ მთავარი ბარიერების დაძლევაზე, რომლებიც ხელს უშლიან მრავალმხრივი საფრთხეების ადრეული გაფრთხილების სისტემის შექმნას და ასევე მოიცავს კლიმატის რისკის მართვის ყველა სხვა ასპექტს, რომელიც მრავალმხრივი საფრთხეების ადრეული გაფრთხილების ეფექტური სისტემის მხარდასაჭერადაა აუცილებელი.