×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების შემცირება საქართველოში

ხანგრძლივობა: 2018 – 2025 წწ

დაფინანსებულია: კლიმატის მწვანე ფონდი და შვეიცარიის მთავრობის მიერ

განმახორციელებელი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

პროექტის ბიუჯეტი: 70 მლნ აშშ დოლარი

პროექტის მიზანი: საქართველოს მთავრობას დაეხმაროს შეიმუშაოს და დანერგოს კლიმატის რისკის ინტეგრირებული მართვის პროაქტიული მიდგომა, რომელიც მრავალმხრივი საფრთხეების ადრეული გაფრთხილების სისტემის შექმნისა და ყველა სექტორში დაგეგმვისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, კლიმატის შესახებ ინფორმაციის გამოყენების გზით, ხელს შეუწყობს რისკის შემცირებას, პრევენციასა და მზადყოფნას. ინიციატივა მიმართული იქნება იმ მთავარი ბარიერების დაძლევაზე, რომლებიც ხელს უშლიან მრავალმხრივი საფრთხეების ადრეული გაფრთხილების სისტემის შექმნას და ასევე მოიცავს კლიმატის რისკის მართვის ყველა სხვა ასპექტს, რომელიც მრავალმხრივი საფრთხეების ადრეული გაფრთხილების ეფექტური სისტემის მხარდასაჭერადაა აუცილებელი.