112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

ფუნქციები

სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტის ფუნქციები:

  • კომპეტენციის ფარგლებში სუფსის ნავთობის ტერმინალის, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის, ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სამხრეთ-კავკასიური გაზსადენისა და მათი ინფრასტრუქტურის ობიექტების დაცვა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; ამ მიზნით შესაბამისი კომპლექსური ღონისძიებების, მათ შორის, კონტრტერორისტული და კონტრდაზვერვითი ღონისძიებების განხორციელება;
  • დასაცავი ობიექტების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკების შეფასება, ინფორმაციის მოპოვება, ანალიზი და შესაბამისი ოპერატიული მომსახურება;
  • დასაცავი ობიექტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, სხვა სამსახურებთან კოორდინაციითა და ურთიერთთანამშრომლობით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება სამართალდამრღვევ პირთა მიმართ;
  • კომპეტენციის ფარგლებში „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონითა და სხვა ნორმატიული აქტებით განსაზღვრული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულება;
  • საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მართლწესრიგის დაცვის ღონისძიებებში მონაწილეობა.