112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

მიგრაციის მართვის გაძლიერება საქართველოში (ENIGMMA)

პროექტის ხანგრძლივობა: 42 თვე; 2013-2017

დაფინანსებულია: ევროკავშირის მიერ

განმახორციელებელი მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი (ICMPD)

პროექტის ბიუჯეტი: 4.8 მილიონი ევრო

პროექტის ზოგადი მიზანი: მიგრაციის მართვის მექანიზმების გაძლიერება ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გემის (VLAP) შესაბამისად

პროექტის კონკრეტული მიზნები:

  • საკანონმდებლო და ინსტიტუციური მექანიზმების განვითარება კანონიერი მიგრაციის ორგანიზებისათვის და მიგრანტთა უფლებების დაცვის სისტემის ჩამოყალიბება;
  • შესაძლებლობების განვითარება თანამდებობის პირთათვის, რათა მოხდეს კავშირების ანალიზი მიგრაციასა და სხვა ძირითად სექტორებს შორის;
  • შესაძლებლობების განვითარება მიგრაციის მართვის სათანადო და რეალური სტრატეგიების განვითარებისთვის;
  • მიგრაციის მონაცემთა შეგროვებისა და ორგანიზების მექანიზმების განვითარება, რომელიც მოიცავს მიგრაციის ყველა ასპექტს.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი საქმიანობები:

  • I კომპონენტი: საქართველო-ევროკავშირის თანამშრომლობის პლათფორმა/მმართველი ჯგუფის შეხვედრები, საწყისი ფაზის ბოლო ეტაპზე განახლებული კონფერენციის ჩატარება; მიგრაციის კონფერენცია მიგრაციის მართვასა და ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის განხორციელებაზე საქართველოსა და სხვა ქვეყნებში;
  • II კომპონენტი: საკანონმდებლო აქტებისა და უწყებათაშორისი თანამშრომლობის მექანიზმების გადახედვა/განხილვა და მათი განვითარებისათვის რეკომენდაციების მიცემა; სასწავლო ვიზიტები, სტაჟირებები და ტრენინგები; მიგრაციის საკითხებზე სახელმწიფო კომისიის (SCMI) ანალიტიკური შესაძლებლობების განვითარება; აღნიშნულ კომისიაში ანალიტიკური ქვედანაყოფის გახსნა; მიგრაციის საკითხებზე პირველი სახელმძღვანელოს შემუშავება; ქვეყნის განვითარებაზე მიგრაციის გავლენის ანალიზი; საქართველოს დახმარება 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგიის განვითარებაში.
  • III კომპონენტი: მიგრაციის უკვე არსებული მონაცემთა ბაზების ანალიზი; საჭიროებების განსაზღვრა საქართველოში უცხოელთა რეესტრის დასაფუძნებლად; შესაბამისი ინფორმაციული სისტემის განვითარება.