112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების შესაძლებლობების განვითარება საზღვრის ინტეგრირებული მართვის კუთხით“ (EaP IBM CB)

პროექტის ხანგრძლივობა: 2014 – 2017

პროექტის ბიუჯეტი: 4.500.000 EUR

განმახორციელებელი პარტნიორები: Frontex საზღვრისა და სანაპირო დაცვის ევროპული სააგენტო

ბენეფიციარი ქვეყნები: აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები (საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, მოლდოვა, ბელორუსია)

პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანს წარმოადგენს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვს ქვეყანაში პირთა და საქონლის გადაადგილების ხელშეწყობა (ევროკავშირის გარე საზღვრებსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში), და ამავდროულად სასაზღვრო უსაფრთხოების შენარჩუნება უწყებათშორისი თანამშრომლობის, ბენეფიციარ ქვეყნებთან, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებსა და სხვა საერთაშორისო აქტორებთან ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის შედეგად.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი საქმიანობები:

  1. რეგიონალური და ეროვნული სწავლებები შემდეგი თემატური მიმართულებებით:
  • საერთაშორისო საზღვრის მართვა;
  • ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა;
  • ყალბი დოკუმენტების აღმოჩენა;
  • რისკის ანალიზი;
  • ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები;
  • კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა;
  • უწყებათშორისი თანამშრომლობა.

2. რისკის ანალიზის მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს თარგმნა;

3. საზღვრის მართვის საკითხებზე სასწავლო კურიკულუმის განვითარება.