×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

სკოლის, საზოგადოებისა და პოლიციის თანამშრომლობის პროგრამა SCOPE (US)

ხანგრძლივობა: 2020-2021 წწ.

დაფინანსებულია: ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის ბიურო (INL)

განმახორციელებელი: PH International

პროექტის ბიუჯეტი: 300 000 დოლარი

პროექტის მიზანი: ხელს უწყობს პოზიტიურ კომუნიკაციას მოზარდებსა და სამართალდამცავ ორგანოებს შორის: მოზარდთა შორის დანაშაულის პრევენცია; ცნობიერების ამაღლება სამართლებრივ საკითხებზე; პოლიციის საზოგადოებრივი საქმიანობის ხელშეწყობა; სასკოლო თემის თითოეული წევრის ჩართვა უსაფრთხო გარემოს უზრუნველსაყოფად;