×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

მიგრაციის მართვის გაძლიერება საქართველოში (ENIGMMA II)

ხანგრძლივობა: 2017 - 2020

დაფინანსება: ევროკავშირი

განმახორციელებელი: ICMPD

პროექტის ბიუჯეტი: 4 000 000 ევრო

პროექტის მიზანი: კომპონენტი 1 ითვალისწინებს მხარდაჭერას პოლიტიკის რეკომენდაციების ჩამოყალიბებაში და ის ძირითადად შეეხება მიგრაციის სტრატეგიის განხორციელებასა და შეფასებას, სავიზო ლიბერალიზაციის გავლენის ანალიზის გზით საქართველოში მობილობაზე. კომპონენტი 2 ითვალისწინებს კომპონენტ 1-ის პოლიტიკის რეკომენდაციების საფუძველზე რეაგირების მექანიზმების შემუშავებას. ამავდროულად, პროექტის გუნდი შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან ერთად მიიღებს ზომებს, რათა მოახდინოს საქართველოში ვიზა ლიბერალიზაციით გამოწვეული ნეგატიური შედეგების თავიდან აცილება და/ან შემცირება და პოზიტიური გავლენის გაზრდა, მიგრაციის რისკების თავიდან აცილების ხელშეწყობის გზით. კომპონენტი 3 ითვალისწინებს შესაძლებლობების მიზნობრივ განვითარებას, რომელიც მიმართულია მიგრაციის აღქმის, ექსპერტიზისა და განათლების ხელშეწყობისაკენ. კომპონენტი 4 უზრუნველყოფს საქართველოსა და ევროკავშირის ექსპერტებს შორის გამოცდილების გაზიარებასა და თანამშრომლობას ევროკავშირის ინსტიტუტების ფუნქციონირების შესახებ ცნობიერების ამაღლების გზით.