×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

მიგრაციის მართვის გაძლიერება საქართველოში (ENIGMMA II)

ხანგრძლივობა: 2017 -2020წწ

დაფინანსებულია: ევროკავშირის მიერ

განმახორციელებელი:მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი ICMPD

პროექტის ბიუჯეტი: 4 მლნ. ევრო

პროექტის მიზანი:

  • კომპონენტი 1 - ითვალისწინებს მხარდაჭერას პოლიტიკის რეკომენდაციების ჩამოყალიბებაში და ის ძირითადად შეეხება მიგრაციის სტრატეგიის განხორციელებასა და შეფასებას, სავიზო ლიბერალიზაციის გავლენის ანალიზის გზით საქართველოში მობილობაზე.

  • კომპონენტი 2 - ითვალისწინებს კომპონენტ 1-ის პოლიტიკის რეკომენდაციების საფუძველზე რეაგირების მექანიზმების შემუშავებას. ამავდროულად, პროექტის გუნდი შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან ერთად მიიღებს ზომებს, რათა მოახდინოს საქართველოში ვიზა ლიბერალიზაციით გამოწვეული ნეგატიური შედეგების თავიდან აცილება და/ან შემცირება და პოზიტიური გავლენის გაზრდა, მიგრაციის რისკების თავიდან აცილების ხელშეწყობის გზით.

  • კომპონენტი 3 - ითვალისწინებს შესაძლებლობების მიზნობრივ განვითარებას, რომელიც მიმართულია მიგრაციის აღქმის, ექსპერტიზისა და განათლების ხელშეწყობისაკენ.

  • კომპონენტი 4 - უზრუნველყოფს საქართველოსა და ევროკავშირის ექსპერტებს შორის გამოცდილების გაზიარებასა და თანამშრომლობას ევროკავშირის ინსტიტუტების ფუნქციონირების შესახებ ცნობიერების ამაღლების გზით.