112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

World Vision International- ბავშვებისა და მათი ოჯახების უფლებების დაცვის გაუმჯობესება

პროექტის ხანგრძლივობა: 2015-2017წწ

დაფინანსებულია: საქართველოში ააიპ “World Vision International”-ის ფილიალის მიერ

განმახორციელებელი პარტნიორები: ააიპ “World Vision International”-ის ფილიალი საქართველოში

პროექტის ზოგადი მიზანი:

  • ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში მუშაობის კოორდინირება და ეფექტური თანამშრომლობა
  • ბავშვებისა და მათი ოჯახების უფლებების დაცვის გაუმჯობესება.

პროექტის კონკრეტული მიზნები::

  • ბავშვთა უფლებებისა და მათი საუკეთესოინტერესების დაცვის მიზნით საქართველოს რეგიონებსა (კახეთი, სამცხე–ჯავახეთიდაიმერეთი) დაქ. თბილისში (გლდანი–ნაძალადევისტერიტორიაზე) ბავშვთა დაცვის მულტიდისციპლინური ჯგუფების ჩამოყალიბება;
  • ბავშვთა დაცვის ჯგუფის საქმიანობის ხელშეწყობა
    ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურების ეფექტიანად აღსრულების ხელშეწყობა.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი საქმიანობები:

  • ბავშვთა დაცვის ჯგუფების ჩამოყალიბება რეგიონში წარმოდგენილი სახელმწიფო, არასამათავრობო, კერძო და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების წარმომადგენლების მონაწილეობით;
  • ბავშვთა დაცვის ჯგუფის წევრების საჭიროებების განსაზღვრა და მათი შესაძლებლობების ზრდა ტრეინინგების გზით;
  • ბავშვთა დაცვის ჯგუფის მიერ, ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურებით დადგენილი მანდატის ფარგლებში შემთხვევის კოორდინირებული მართვა;
  • ბავშვთა დაცვის ჯგუფისპ ერმანენტული შეხვედრები რეფერირების სისტემაში არსებული ხარვეზების იდენტიფიცირების და რეკომენდაციების შემუშავების მიზნით.