112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა ციხეებში და სხვა დახურულ დაწესებულებებში

ხანგრძლივობა: 2013 წლის მარტი–2015 სექტემბერი

დაფინანსება: ევროკავშირის / ევროსაბჭოს ერთობლივი პროგრამა

განმახორციელებელი პარტნიორები: საქართველოს სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტრო; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.

პროექტიის ბიუჯეტი: 3 340 000 ევრო

პროექტის ზოგადი მიზანი: ადამიანის უფლებების დაცვის გაძლიერება და ჯანდაცვის გაუმჯობესება (მათ შორის ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვა) ციხეებში, დაკავების ადგილებსა და სხვა დახურული ტიპის დაწესებულებები საქართველოში, მათი ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა.

პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები:

  • ჯანდაცვის გაუმჯობესება ციხეებში და პოლიციის დროებითი დაკავების იზოლატორებში მათი ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის გზით
  • ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა უფლებების დაცვა, პოლიციის დროებითი დაკავების იზოლატორებში, ფსიქიატრიული დაწესებულებებში და სხვა დახურული ტიპის დაწესებულებებში და მათი ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა;
  • სახელმწიფო ორგანოების მონიტორინგისა და საგამოძიებო ფუნქციების გაძლიერება და არასათანადო მოპყრობის და დაუსჯელობის წინააღმდეგ ბრძოლა.