×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

დისკრიმინაციის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულისა და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში

ხანგრძლივობა: 2018-2021

დაფინანსება: ევროპის საბჭო

განმახორციელებელი: ევროპის საბჭო და დანიის სამეზობლო პროგრამა (DANEP)

პროექტის ბიუჯეტი: 2 000 000 ევრო

პროექტის მიზანი: გამოცდილებისა და ცოდნის გაზიარება, ცნობიერების ამაღლება სამართალდამცავ და კანონის აღმასრულებელ ორგანოებს, სამოქალაქო ორგანიზაციებს შორის. პროექტის მიზანია ანტი დისკრიმინაციის, სიძულვილის ენისა და სიძულვილით ჩადენილი დანაშაულის შესახებ ექსპერტიზის გაზიარება, კომპეტენციის გაზრდა, ცნობიერებისა ამაღლება; საქართველოს კანონმდებლობის ევროპის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა.