×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

ევროკავშირი უსაფრთხოებისთვის, პასუხისმგებლობისთვის და საქართველოში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის (SAFE) - ინტეგრირებული საზღვრის მართვა (SAFE IBM)

ხანგრძლივობა: 2020 - 2022 წწ

დაფინანსებულია: ევროკავშირის მიერ

განმახორციელებელი: მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია IOM

პროექტის ბიუჯეტი: 4.5 მილიონი ევრო

პროექტის მიზანი: ქართველოს სასაზღვრო პოლიციის შესაძლებლობების გაძლიერება, რომელიც პასუხისმგებელია მწვანე და ლურჯი საზღვრების უსაფრთხოებაზე; საპატრულო პოლიციის შესაძლებლობების გაძლიერება, რომელიც პასუხისმგებელია საიმიგრაციო კონტროლზე საერთაშორისო აეროპორტებში და სხვა სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე. პროექტის კიდევ ერთ მიზანს წარმოადგენს მონიტორინგის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ შედგენილი ინტეგრირებული საზღვრის მართვის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროგრესის შეფასების საშუალებით ჩართული სააგენტოების ანგარიშვალდებულების დონის ამაღლება.