×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

საქართველოში საზღვრისა და მიგრაციის მართვის მდგრადობის უზრუნველყოფა SBMMG

ხანგრძლივობა: 2017-2020

დაფინანსება: ევროკავშირი

განმახორციელებელი: IOM

პროექტის ბიუჯეტი: 4 000 000 ევრო

პროექტის მიზანი: პროექტის ზოგადი მიზანია, საქართველოს მთავრობის შესაძლებლობების გაძლიერება ინტეგრირებული საზღვრის მართვის და მიგრაციის მართვის მიმართულებით, ევროკავშირს და საქართველოს შორის გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულებების და სამოქმედო გეგმების, განსაკუთრებით ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად.