×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

საქართველოში საზღვრისა და მიგრაციის მართვის მდგრადობის უზრუნველყოფა SBMMG

ხანგრძლივობა: 2017-2021 წწ

დაფინანსებულია: ევროკავშირის მიერ

განმახორციელებელი: მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია IOM

პროექტის ბიუჯეტი: 4 მლნ. ევრო

პროექტის მიზანი: საქართველოს მთავრობის შესაძლებლობების გაძლიერება ინტეგრირებული საზღვრის მართვის და მიგრაციის მართვის მიმართულებით, ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულებების და სამოქმედო გეგმების, განსაკუთრებით ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად.პროექტის ერთ-ერთ ძირითად კომპონენტს წარმოადგენს მთავრობისათვის დახმარების აღმოჩენა მგზავრების შესახებ წინასწარი ინფორმაციის (API) სისტემის შექმნასა და შესყიდვაში იმის უზრუნველსაყოფად, რომ სამართალდამცავ ორგანოებს მიეცეთ შესაძლებლობა, წინასწარ შეამოწმონ აეროპორტებში მგზავრთა ჩამოსვლა და გამგზავრება; ამ პროცესის შედეგად გაიზრდება უსაფრთხოება და გაუმჯობესდება რესურსების მობილიზაციის შესაძლებლობები