112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

საქართველოში საზღვრისა და მიგრაციის მართვის მდგრადობის უზრუნველყოფა (SBMMG)

ხანგრძლივობა: 2017-2021 წწ.

დაფინანსებულია: ევროკავშირის მიერ

განმახორციელებელი: მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM)

პროექტის ბიუჯეტი: 4,000,000 ევრო

პროექტის მიზანი: საქართველოს მთავრობის შესაძლებლობების გაძლიერება საზღვრისა და მიგრაციის მართვის მიმართულებით, ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებული სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად. პროექტის ერთ-ერთ ძირითად კომპონენტს წარმოადგენს მთავრობისათვის დახმარების აღმოჩენა მგზავრების შესახებ წინასწარი ინფორმაციის (API) სისტემის შექმნასა და შესყიდვაში. აღნიშნული უზრუნველყოფს, სამართალდამცავ ორგანოებს მიეცეთ შესაძლებლობა, წინასწარ შეამოწმონ აეროპორტებში მგზავრთა ჩამოსვლა და გამგზავრება; ამ პროცესის შედეგად გაიზრდება უსაფრთხოება და გაუმჯობესდება რესურსების მობილიზაციის შესაძლებლობები.