112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა - სასამართლო რეფორმის სისხლისსამართლებრივი ასპექტები

ხანგრძლივობა: 2019-2021 წწ.

დაფინანსებულია: ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს მიერ

განმახორციელებელი: ევროპის საბჭო

პროექტის ბიუჯეტი: 510,000 ევრო

პროექტის მიზანი: სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობისა და პრაქტიკის გაუმჯობესება, სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების განხორციელების, შეფასებისა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სისხლის სამართლის პოლიტიკის შემუშავების მიზნით მართლმსაჯულების სექტორის ანალიტიკური და მეთოდოლოგიური შესაძლებლობების გაუმჯობესება, სისხლის სამართლის საკითხებში საერთაშორისო თანამშრომლობის ხელშეწყობა.