112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

იძულებით დაბრუნების მონიტორინგი III (FReM III)

ხანგრძლივობა: 2018-2021 წწ.

დაფინანსებულია: ევროკავშირის და პროექტის პარტნიორი ქვეყნების მიერ

განმახორციელებელი: მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი (ICMPD)

პროექტის მიზანი: ევროკავშირის დაბრუნების სისტემის გამართული ფუნქციონირება ევროკავშირის დაბრუნების დირექტივასთან თანხვედრაში. აღნიშნული გულისხმობს იძულებით დაბრუნების მონიტორინგის გაუმჯობესებას ეროვნული კონტექსტისა და საჭიროებების გათვალისწინებით.