×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

იძულებით დაბრუნების მონიტორინგი III (FReM III)

ხანგრძლივობა: 2018 - 2021 წწ

დაფინანსებულია: ევროკავშირის და პროექტის პარტნიორი ქვეყნების მიერ

განმახორციელებელი: მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი ICMPD

პროექტის მიზანი: ევროკავშირის დაბრუნების სისტემის გამართული ფუნქციონირება ევროკავშირის დაბრუნების დირექტივასთან თანხვედრაში, რაც გულისხმობს დაბრუნებული/დასაბრუნებელი პირების უფლებების დაცვას. პროექტის მოქმედების სფეროებია:

  • FRONTEX-ის მონიტორთა ბაზის მუშაობის ეფექტიანობის გაზრდა და გამართული სისტემის გადაბარება;

  • იძულებით დაბრუნების მონიტორინგის გაუმჯობესება ეროვნული კონტექსტისა და საჭიროებების გათვალისწინებით.

პროექტის სამიზნე ჯგუფი და ბენეფიციარები არიან: პროექტის პარტნიორ ქვეყნებში იძულებით დაბრუნების მონიტორინგზე პასუხისმგებელი უწყებები, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში იძულებითი დაბრუნების განმახორციელებელი ესკორტის ოფიცრები და FRONTEX-ის შესაბამისი დანაყოფები.