×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

იძულებით დაბრუნების მონიტორინგი III (FReM III)

ხანგრძლივობა: 2018 - 2021

დაფინანსება: ევროკავშირი და პროექტის პარტნიორი ქვეყნები

განმახორციელებელი: ICMPD

პროექტის ბიუჯეტი: 2 000 000 ევრო

პროექტის მიზანი: პროექტის მთავარი ამოცანაა: ევროკავშირის დაბრუნების სისტემის გამართული ფუნქციონირება ევროკავშირის დაბრუნების დირექტივასთან თანხვედრაში, რაც გულისხმობს დაბრუნებული/დასაბრუნებელი პირების უფლებების დაცვას. პროექტის მოქმედების სფეროებია: 1. FRONTEX-ის მონიტორთა ბაზის მუშაობის ეფექტიანობის გაზრდა და გამართული სისტემის გადაბარება;

იძულებით დაბრუნების მონიტორინგის გაუმჯობესება ეროვნული კონტექსტისა და საჭიროებების გათვალისწინებით. პროექტის სამიზნე ჯგუფი და ბენეფიციარები არიან: პროექტის პარტნიორ ქვეყნებში იძულებით დაბრუნების მონიტორინგზე პასუხისმგებელი უწყებები, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში იძულებითი დაბრუნების განმახორციელებელი ესკორტის ოფიცრები და FRONTEX-ის შესაბამისი დანაყოფები.