112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

ფუნქციები

სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის კომპეტენცია:

  • საკომუნიკაციო კონცეფციის, სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება, განხორციელების უზრუნველყოფა და მონიტორინგი;
  • კომპეტენციის ფარგლებში, საზოგადოებასა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან ურთიერთობა, მედიის წარმომადგენლებისთვის პრესრელიზების, საინფორმაციო და ვიზუალური მასალების მომზადება და გავრცელება;
  • ქართული და უცხოენოვანი მედიის მონიტორინგი/ანალიზი;
  • სამინისტროს საკომუნიკაციო კონცეფციის, სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით (http://www.matsne.gov.ge 14001000022034016740) სამინისტროს სისტემის დანაყოფებიდან მიმდინარე და დაგეგმილი აქტივობების თაობაზე ინფორმაციის მიღება;
  • საინფორმაციო კამპანიების უზრუნველყოფის მიზნით შესაბამისი მასალების მომზადება და გავრცელება;
  • მასმედიის წარმომადგენელთა აკრედიტაცია, რეგისტრაცია და მათი თანხლება სამინისტროს სისტემაში შემავალ ობიექტებზე ვიზიტისას;
  • საომარი და/ან საგანგებო მდგომარეობის ან სხვა საგანგებო სიტუაციების დროს მასმედიის წარმომადგენლებთან მუშაობის დაგეგმვა და კოორდინირება.