112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

საქართველოს მთავრობის შესაძლებლობების გაძლიერება საზღვრის და მიგრაციის მართვის სფეროში

პროექტის ხანგრძლივობა: 42 თვე; 2013-2017

დაფინანსებულია: ევროკავშირის მიერ (აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის 2012 წლის პროგრამის (EaPIC) ფარგლებში)

განმახორციელებელი პარტნიორები: მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM)

პროექტის ბიუჯეტი: 4.8 მილიონი ევრო

პროექტის ზოგადი მიზანი:

 • საქართველოს მთავრობის შესაძლებლობების გაძლიერება საზღვრის ინტეგრირებული მართვისა და მიგრაციის მიმართულებით, ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულებებისა და სამოქმედო გეგმების, განსაკუთრებით კი ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად;
 • საქართველოს სამთავრობო სტრუქტურების ხელშეწყობა საქართველოს მიგრაციის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელებაში.

პროექტის კონკრეტული მიზნები:

 • შესაძლებლობების განვითარება საზღვრის ინტეგრირებული მართვის სფეროში- სპეციალიზებული აღჭურვილობების შესყიდვა;
 • შესაძლებლობების განვითარება არალეგალური მიგრაციისა და ტრანსსასაზღვრო დანაშაულის, მათ შორის ადამიანებით ვაჭრობის შემცირების მიზნით;
 • საქართველოს მთავრობის შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების მდგრადი რეინტეგრაციისთვის საჭირო სტრატეგიების და პროგრამების მომზადების კუთხით;
 • მიგრაციის მონაცემების მართვის უწყებათაშორისი სისტემის განვითარება.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი საქმიანობები:

 • საზღვრის ინტეგრირებული მართვის უწყებათაშორისი სტრუქტურის გაძლიერების მიზნით ევროკავშირის ექსპერტების მიერ ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა;
 • საზღვრის ინტეგრირებული მართვის სტრატეგიისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად განვითარების ხელშეწყობა;
 • შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტექნიკური აღჭურვა და პროგრამული უზრუნველყოფა ერთჯერადად;
 • შესაძლებლობების განვითარება ყალბი დოკუმენტების შემოწმების სფეროში;
 • შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელშეწყობა საზღვართან დაკავშირებული რისკების მართვის სრულყოფილი სისტემის ჩამოყალიბებაში;
 • სასაზღვრო პოლიციის ხელშეწყობა ადამიანური რესურსების სფეროში პოლიტიკის განვითარების მიმართულებით;
 • კიბერდანაშაულის გამოძიებისთვის საჭირო პროგრამული პაკეტების შეძენა;
 • საქართველოსა და მის მეზობელ ქვეყნებს შორის ორმხრივი, საზღვრისპირა შეხვედრების ხელშეწყობა;
 • საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელშეწყობა მისი საკონსულო ელექტრონული მართვის საინფორმაციო სისტემის განვითარებაში;
 • ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების ხელშეწყობა არალეგალური მიგრაციის შეჩერების მიზნით ინფორმაციული სქემების განვითარებაში;
 • შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის ხელშეწყობა ნარკოტიკული ნივთიერებების წინააღმდეგ ბრძოლისთვის სასწავლო მოდულების განვითარებაში;
 • მობილურობის ცენტრის ხელშეწყობა დაბრუნებული მიგრანტების მდგრადი რეინტეგრაციისთვის;
 • მიზანმიმართული დახმარების უზრუნველყოფა რეადმისიის ფარგლებში დაბრუნებული მიგრანტებისთვის და სხვა დაბრუნებული პირებისთვის, რომლებიც მიეკუთვნებიან მოწყვლად ჯგუფებს;
 • ერთიანი ეროვნული საიმიგრაციო მონაცემების სისტემის ეროვნულ დონეზე ამუშავება;
 • დიასპორის გლობალური ქსელის ამოქმედება;
 • ეროვნული აღწერის ჩატარება.