×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

არასრულწლოვან და სრულწლოვან თავისუფლებააღკვეთილ პირთა მხარდაჭერა JADES

ხანგრძლივობა: 2019-2021 წწ

დაფინანსებულია: ევროპის საბჭოს მიერ

განმახორციელებელი: ევროპის საბჭო

პროექტის ბიუჯეტი: 600 000 ევრო

პროექტის მიზანი: პოლიციელებისა და გამომძიებლების სათანადოდ მომზადება არასრულწლოვან მსხვერპლებთან და დამნაშავეებთან სამუშაოდ და დროებითი მოთავსების დაწესებულებებში დაკავებულთა უკეთესი მართვის ხელშეწყობა ევროპული სტანდარტების შესაბამისად