112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მოქმედი სამართლებრივი მექანიზმები

პროექტის ხანგრძლივობა: 2011 -2014 წწ.

განმახორციელებელი პარტნიორები: ა/ო ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი

პროექტის ზოგადი მიზანი: საქართველოს მასშტაბით სამართალდამცავთა კვალიფიკაციის ამაღლება და არსებული კოორდინაციის მექანიზმის დახვეწა.

პროექტის კონკრეტული მიზნები:

საქართველოს რეგიონებში და თბილისში პატრულ ინსპექტორების და უბნის ინპექტორების პროფესიული ცოდნის გარღმავება ოჯახში ძალადობის სამართლებრივ საკითხებზე ტრეინინგების გზით.

პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები

  • საქართველოს რეგიონებში და თბილისში პატრულ ინსპექტორების და უბნის ინპექტორებისთვის ტრეინინგების ჩატარება.
  • საქართველოს რეგიონებში და თბილისში „ღია დისკუსიის „ ფორმატში შეხვედრების ორგანიზება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურის, სასამართლოს და ადგილობრივი სოციალური სამსახურების მაღალი თანამდებობის პირების ჩართულობით.