×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

პოლიციის საზოგადოებრივი საქმიანობა აჭარაში (ACPI)

ხანგრძლივობა: 2015-2020 წწ.

დაფინანსებულია: ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის ბიუროს (INL) მიერ

განმახორციელებელი: PH International

პროექტის ბიუჯეტი: 105 000 დოლარი

პროექტის მიზანი: მოზარდებს შორის დანაშაულის პრევენცია და ადგილობრივი თემსა და სამართალდამცავ სტრუქტურებს შორის თანამშრომლობის გაუმჯობესება საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიციის (სოპ) პრინციპების და მიდგომების დანერგვის გზით. პროექტი მიმდინარეობს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხუთ მუნიციპალიტეტში