×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

პოლიციის საზოგადოებრივი საქმიანობა აჭარაში (ACPI)

ხანგრძლივობა: 2015 - 2019

დაფინანსება: ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის ბიურო (INL)

განმახორციელებელი:PH International

პროექტის ბიუჯეტი: 105 000 დოლარი

პროექტის მიზანი: მოზარდებს შორის დანაშაულის პრევენცია და ადგილობრივი თემისა და სამართალდამცავის სტრუქტურების თანამშრომლობის გაუმჯობესება საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიციის (სოპ) პრინციპების და მიდგომების დანერგვის გზით.