112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

დონორთა კოორდინაცია


საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროექტების მართვის სამმართველო დაინტერესებულ დონორ საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებს უწევს კოორდინირებას შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან თანამშრომლობაში. კოორდინაცია მიზნად ისახავს სამინისტროს საჭიროებების გაცნობას დონორებისათვის და საშუალებას აძლევს დონორებს მიიღონ ინფორმაცია მიმდინარე და სამომავლო პროექტების შესახებ.