112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

დეპარტამენტი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომპეტენციაში საერთაშორისო ურთიერთობებზე პასუხისმგებელ სტრუქტურას წარმოადგენს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, რომლის ძირითადი საქმიანობა სხვადასხვა მიმართულებით საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარებასა და გაღრმავებას მოიცავს და ხელს უწყობს შს სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების საქმიანობას.