112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა

სამართლის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია სტუდენტებისათვის სამართლის სფეროში არსებული ცოდნის მიცემა და იურისტისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების გამომუშავება. კურსდამთავრებული შეძლებს საქმიანობას იურისტის ყველა იმ პოზიციაზე, რომელიც არ საჭიროებს შესაბამისი სერტიფიკატის ქონას. საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს 240 ECTS კრედიტს. სტუდენტს შეეძლება სპეციალობის არჩევა 4 წლიანი პროგრამის ბოლო 2 წლის განმავლობაში (საჯარო, კერძო, სისხლის და საპოლიციო სამართალი).

რატომ შსს აკადემია?

 • დასაქმების რეალური შანსი
 • სტიპენდია წარჩინებული სტუდენტებისათვის
 • საწარმოო პრაქტიკა სამართალდამცავ ორგანოებში
 • საერთაშორისო თანამშრომლობა და გაცვლითი პროგრამები
 • მაღალკვალიფიციური აკადემიური პერსონალი
 • თანამედროვე ინფრასტრუქტურა
 • რეალური სასწავლო დრო და პირობები
 • უსაფრთხო გარემო

სწავლის ხელმისაწვდომი საფასური - 2000 ლარი

მიღების წესები:

● საბაკალავრო პროგრამაზე სტუდენტის სტატუსის მოსაპოვებლად პირმა უნდა გაიაროს ერთიანი ეროვნული გამოცდები. ერთიანი ეროვნული გამოცდების წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში აბიტურიენტი ვალდებულია რექტორის აქტით დადგენილ ვადებში გაიაროს რეგისტრაცია და წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • განცხადება რექტორის სახელზე, რომლის ფორმას აბიტურიენტი აკადემიაში მიიღებს;
 • სწავლის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი სახელშეკრულებო პირობების შესაბამისად;
 • კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღიარებული სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი და ასლი (ელ. ვერსია CD-ზე);
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ან პასპორტის ასლი დედნის წარმოდგენით (ელ. ვერსია CD-ზე);
 • 2 ნაბეჭდი ფოტოსურათი ზომით 3X4 (ჩვეულებრივი და არა ბიომეტრული) და ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსია CD-ზე;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი და ასლი (სამხედრო აღრიცხვას დაქვემდებარებული პირების შემთხვევაში).
www.policeacademy.gov.ge