112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

კანონმდებლობა

კანონმდებლობა:
1. საქართველოს კონსტიტუცია;
2. საქართველოს კანონი მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ;
3. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
4. საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;
5. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი;
6. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;
7. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;
8. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;
9. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი;
10. საქართველოს კანონი პოლიციის შესახებ;
11. საქართველოს კანონი უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ;
12. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ კანონი;
13. ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონი;