112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

სუამ-ის დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაციის, ტერორიზმთან, ორგანიზებულ დანაშაულთან, ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვისა და დანაშაულის სხცა საშიშ სახეებთან ბრძოლის სამუშაო ჯგუფის 2012 წლის ორგანიზაციულ-პრაქტიკული ღონისძიებების გეგმა

ღონისძიებები

კოორდინატორი/

შემსრულებელი

შესრულების ვადები

შენიშვნა

1. ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლა

1.

სუამ-ის წევრი სახელმწიფოების სამართალდამცავ ორგანოებს შორის ნარკოტიკების უკანონო გავრცელების სფეროში ერთობლივი ოპერაცია ნარკოსტოპ-2012-ის ჩატარებისა და ორგანიზების შესახებ

ქვეყანა კოორდინატორი, სუამ-ის ქვეყნების ეროვნული უწყებათაშორისი ჯგუფები

1-30 სექტემბერი

ერთობლივი ოპერაციის ჩატარება SELEC-ის ცენტრთან ერთად, შეთამხმების მიღწევის შემდგომ

2.

სუამ-ის წევრი სახელმწიფოების სამართალდამცავი ორგანოებს შორის ორმხრივ ან სამმხრივ დონეზე ერთობლივი ღონისძიებების ჩატარება

ქვეყანა ინიციატორი/სუამ-ის წევრი ქვეყნების სამართალდამცავი ორგანოები

წლის განმავლობაში

ოპერატიული აუცილებლობის შემთხვევაში

3.

შემოწმებების ჩატარება და ინფორმაციის გაცვლა ნარკოტიკების უკანონო გავრცელებაში ჩაბმული პირების, სატრანსპორტო საშუალებების, ეკონომიკური აგენტების შესახებ.

სუამ-ის ქვეყნების ეროვნული უწყებათაშორისი ჯგუფები

წლის განმავლობაში

აუცილებლობის შემთხვევაში (ნარკოტიკების ახალი ტრაფიკისა და ახალი სახეობების აღმოჩენის შემთხვევაში)

4.

სუამ-ის წევრი ქვეყნების მიერ ნარკოტიკების უკანონო გავრცელების ბრძოლის სფეროში განხორციელებული საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის გაცვლა.

სუამ-ის ქვეყნების ეროვნული უწყებათაშორისი ჯგუფები

კვარტალში ერთხელ

,,სუამ-ის საინფორმაციო ბიულეტენის'' შესაბამისად

5.

მუშაობის განხორციელება ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში მოთხოვნების გამარტივების შესახებ

ქვეყანა კოორდინატორი, სუამ-ის ქვეყნების ეროვნული უწყებათაშორისი ჯგუფები

წლის 1 ნახევარი

SELEC- ის ცენტრის გამოცდილების შესაბამისად

6.

სუამ-ის მონაწილეობა ავღანური ოპიატების ტრანსპორტირების მარშრუტების დადგენის გლობალურ პროექტში, რომელსაც ახორციელებს UNODC

ქვეყანა კოორდინატორი, სუამ-ის ქვეყნების ეროვნული უწყებათაშორისი ჯგუფები

წლის განმავლობაში

სუამ-ის წევრი ქვეყნების პოზიციის თანახმად და UNODC ისთან შეთანხმების მიხედვით

7.

სამუშაო ქვეჯგუფის ფარგლებში შესაბამისი ექსპერტების მიერ დასკვნის მომზადება დანაშაულის მდგომარეობისა და ტენდენციების შესახებ ნარკოტიკების წინააღ,დეგ ბრძოლის სფეროში სუამ-ის წევრ სახელმწიფოებში

ქვეყანა კოორდინატორი, სუამ-ის ქვეყნების ეროვნული უწყებათაშორისი ჯგუფები

პირველი კვარტალი

Iმ იმფორმაციის საფუძველზე, რომელსაც წარადგენენ სუამ-ის წევრი ქვეყნების დელეგაციები სამუშაო ქვეჯგუფის სხდომაზე

8.

თანამშრომლობის ჩამოყალიბება და განვითარება სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის სამარტალდამცავ ცენტრთან SELEC, მათ შორის მონაწილეობის მიღება სამუსაო ჯგუფების სხდომებში ასევე ერთობლივი ოპერაციების დაგეგმვა და ორგანიზება

ქვეყანა კოორდინატორი, სუამ-ის ქვეყნების ეროვნული უწყებათაშორისი ჯგუფები, სუამ-ის სამდივნო

წლის განმავლობაში

SELEC- ის ცენტრთან შეთანხმების საფუძველზე

9.

ნარკოტიკების უკანონო გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში სუამ-ის წევრი ქვეყნების მიერ ორგანიზებულ კონფერენციებში. სწავლებებში, ტრენინგების და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობა

სუამ-ის წევრი ქვეყნების სამართალდამცავი ორგანოები

წლის განმავლობაში

არსებული ფინანსური რესურსების გათვალისწინებით. აღნიშნულ ღონისძიებების შესახებ დროული ინფორმირება

10.

ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება

ქვეყანა კოორდინატორი/ სუამ-ის სამდივნო, სუამ-ის ქვეყნების დელეგაციები

წლის განმავლობაში

ღონისძიებების შესახებ დროული ინფორმირება

2. უკანონო მიგრაციისა და ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა

11.

სუამ-ის წევრი სახელმწიფოების სამართალდამცავ ორგანოებს შორის გამოვლენილი ადამიანებით ვაჭრობის არხებისა და არალეგალური მიგრაციის დანაშაულის მექანიზმების, არალეგალური მიგრაციის ორგანიზატორების შესახებ ინფორმაციიას გაცვლა, ასევე სტატისტიკური ინფორმაციის გაცვლა

სუამ-ის წევრი ქვეყნების ეროვნული სამართალდამცავი ცენტრები

6 თვეში ერთხელ

შეთანხმებული ,,პროფორმის'' შესაბამისად

12.

ტრეფიკინგის და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში სუამ-ის საინფორმაციო ბიულეტენის- შესაბამისად სტატისტიკური ინფორმაციის გაცვლა.

ქვეყანა კოორდინატორი/ სუამ-ის სამდივნო, სუამ-ის წევრი ქვეყნები

6 თვეში ერთხელ

,,სუამ-ის საინფორმაციო ბიულეტენის შესაბამისად''

13.

ტრაფიკინგისა და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში ერთობლივი ოპერაცია "Перехват 2012"-ის ორგანიზება და ჩატარება

ქვეყანა კოორდინატორი/ სუამ-ის ქვეყნების ეროვნული უწყებათაშორისი ჯგუფები

IV კვარტალი. (ოქტომბერი)

SELEC- ის ცენტრთან შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში ერთობლივი ოპერაციის ჩატარება

14.

შემოწმებების ჩატარება და ინფორმაციის გაცვლა ტრეფიკინგსა და უკანონო მიგრაციაში ჩაბმული პირების, სატრანსპორტო საშუალებების და ეკონომიკური აგენტების შესახებ.

სუამ-ის წევრი ქვეყნები ეროვნული სამართალდამცავი ცენტრები

წლის განმავლობაში

15.

მოთხოვნების გაცვლასთან დაკავშირებული აუცილებელი ინფორმაციის ჩამონათვალის შეთანხმება

ქვეყანა კოორდინატორი/ სუამ-ის ქვეყნების ეროვნული უწყებათაშორისი ჯგუფები

6 თვის განმავლობაში

16.

ტრეფიკინგისა და უკანონო მიგრაციასთან ბრძოლის სფეროში სუამ-ის წევრი ორ ან სამ სახელმწიფოს შორის ერთობლივი ღონისძიებების ჩატარება.

სუამ-ის წევრი ქვეყნები

წლის განმავლობაში

ოპერატიული აუცილებლობის შემთხვევაში

17.

თანამშრომლობის ჩამოყალიბება და განვითარება სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის სამარტალდამცავ ცენტრთან მათ შორის მონაწილეობის მიღება სამუსაო ჯგუფების სხდომებში ასევე ერთობლივი ოპერაციების დაგეგმვა და ორგანიზება

ქვეყანა კოორდინატორი, სუამ-ის ქვეყნების ეროვნული უწყებათაშორისი ჯგუფები, სუამ-ის სამდივნო

წლის განმავლობაში

SELEC- ის ცენტრთან შეთანხმების საფუძველზე

18.

ტრეფიკინგისა და უკანონო მიგრაციის ბრძოლის სფეროში პრობლემური საკითხების გადაწყვეტისათვის ერთობლივი მოქმედებების განხორციელება ისეთ სახელმწიფოებთან როგორიც არის არაბეთის გაერთიანებული ემირატები, ყატარი, იემენი და სხვ. კონსულტაციების გამართვა შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ტრეფიკინგის მსხვერპლთა იდენტიფიკაციისათვის და დახმარებისათვის. სუამ-ის წევრი იმ სახელმწიფოების მიერ, რომელსაც ყავთ შესაბამისი დიპლომატიური წარმომადგენლობები ზემოთ მითიტებულ სახელმწიფოებში, დახმარების აღმოჩენა სუამ-ის იმ ქვეყნებისათვის, რომლებსაც არ ყავთ შესაბამისი წარმომადგენლობები

ქვეყანა კოორდინატორი, სუამ-ის ქვეყნების ეროვნული უწყებათაშორისი ჯგუფები, სუამ-ის სამდივნო

წლის განმავლობაში

სუამ-ის თავმჯდომარე სახელმწიფოსთან და სუამ-ის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა სამინისტროებთან ერთად

19.

ტრეფიკინგისა და უკანონო მიგრაციასთან ბრძოლის სფეროში სუამ-ის წევრი ქვეყნების მიერ ორგანიზებულ კონფერენციებში სწავლებებში, ტრენინგების და სხვა ღომისძიებებში მონაწილეობა

სუამ-ის წევრი ქვეყნები

წლის განმავლობაში

20.

სუამ-აშშ-ის ჩარჩო პროგრამის ფარგლებში - ტრეფიკინგის და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში სუამ-ის წევრ ქვეყნების სამართალდამცავ ორგანოების თანამშრომლებისათვის ტრენინგების და სემინარების ჩატარება

ქვეყანა კოორდინატორი/ სუამ-ის სამდივნო

წლის განმავლობაში

სუამ-სა და აშშ-ს შორის დადებული შეთანხმებების ფარგლებში

21.

ტრეფიკინგის და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება

სუამ-ის სამდივნო, სუამ-ის ქვეყნების დელეგაციები

წლის განმავლობაში

3. ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა

22.

სუამ-ის წევრი სახელმწიფოების სამართალდამცავ ორგანოებსა და სპეციალურ სამსახურებს შორის საერთაშორისო ტერორიზმის, უკანონო მიგრაციის, ნარკოტიკების ბრუნვის, იარაღისა და საბრძოლო მასალების ბრუნვაზე ოპერატიული ურთიერთქმედება

სუამ-ის წევრი სახელმწიფოების შესაბამისი უწყებები

წლის განმავლობაში

23.

ღონისძიებების ჩატარება იმ პირების დადგენის მიზნით, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ტერორისტულ საქმიანობაში, ასევე ტერორიზმის დაფინანსების არხების გამოვლენა

სუამ-ის წევრი სახელმწიფოების შესაბამისი უწყებები

წლის განმავლობაში

24.

ინფორმაციის გაცვლა ტერორიზმთან ბრძოლის მთავარი პრინციპების და საქმიანობის შესახებ, საერთაშორისო ტერორისტული და რელიგიურ-ექსტრემისტული დაჯგუფებების საქმიანობის შესახებ ანალიტიკური ინფორმაციის გაცვლა

სუამ-ის წევრი სახელმწიფოების შესაბამისი უწყებები

წლის განმავლობაში

25.

ტერორიზმის საკითხებზე სწავლებებში და ტრენინგებში მონაწილეობა

სუამ-ის წევრი სახელმწიფოების შესაბამისი უწყებები

წლის განმავლობაში

26.

სუამ-ის ყოველწლიურ სტატისტიკურ ბიულეტენში ანტიტერორისტული ინფორმაციის წარდგენის შესაძლებლობის განხილვა

ქვეყანა კოორდინატორი/ სუამ-ის წევრი სახელმწიფოები

6 თვის განმავლობაში

27.

წინადადებების მომზადება სუამ-ის ფარგლებში ქიმიურ, ბაქტეროლოგიურ და ბირთვულ ტერორიზმთან დაკავშირებით თანამშრომლობის განვითარების თაობაზე.

ქვეყანა კოორდინატორი/ სუამ-ის წევრი სახელმწიფოები

6 თვის განმავლობაში

საგანგებო სიტუაციების საკითხებზე სუამ-ის სამუშაო ჯგუფთან ერთად

28.

სუამ-ის წევრი ქვეყნების კომპეტენტურ ორგანოების წარმომადგენლების მიერ მონაწილეობის მიღება უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფ მოსამზადებელ ღონისძიებებში უკრაინაში გასამართი ევროპის ჩემპიონატისათვის და აზერბაიჯანში გასამართ ევროვიზიის კონკურსისათვის

ქვეყანა კოორდინატორი/ სუამ-ის წევრი სახელმწიფოები

6 თვის განმავლობაში

29.

ინფორმაციის შესაძლო გაცვლის საკითხის განხილვა ტერორისტული საფრთხეების და მათი შედეგების ლიკვიდაციის სფეროში მასობრივი ღონისძიებების დროს

ქვეყანა კოორდინატორი/ სუამ-ის წევრი სახელმწიფოები

საგანგებო სიტუაციების საკითხებზე სუამ-ის სამუშაო ჯგუფთან ერთად

30.

თანამშრომლობის ჩამოყალიბება და განვითარება სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის სამარტალდამცავ ცენტრთან, მათ შორის მონაწილეობის მიღება სამუსაო ჯგუფების სხდომებში ასევე ერთობლივი ოპერაციების დაგეგმვა და ორგანიზება

ქვეყანა კოორდინატორი, სუამ-ის ქვეყნების ეროვნული უწყებათაშორისი ჯგუფები, სუამ-ის სამდივნო

წლის განმავლობაში

31.

ტერორიზმთან ბრძოლის სამუშაო ქვეჯგუფის წინადადების რეალიზაცია, რომელიც ეხება ეუთოს ანტიტერორისტულ ქვედანაყოფსა და გაეროს ტერორიზმთან და ნარკოტიკებთან ბრძოლის განყოფილებასთან ერთობლივად სემინარების ჩატარებას.

ქვეყანა კოორდინატორი სუამ-ის სამდივნო

წლის განმავლობაში

32.

ტერორიზმთან ბრძოლის სამუშაო ქვეჯგუფის წინადადების რეალიზაცია სუამ-აშშ-ის ჩარჩო პროგრამის ფარგლებში ,,ტერორიზმთან ბრძოლა:რეგიონალური ურთიერთქმედება და უსაფრთხოება''

ქვეყანა კოორდინატორი სუამ-ის სამდივნო

წლის განმავლობაში

33.

ტერორიზმის საკითხებზე ევროსაბჭოს ექსპერტთა კომიტეტისა (CODEXTER) და გაეროს უშიშროების საბჭოს ანტიტერორისტული კომიტეტის სხდომებსი მონაწილეობა

ქვეყანა კოორდინატორი/ სუამ-ის წევრი ქვეყნების დელეგაციები, სუამ-ის სამდივნო

აპრილი,

ოქტომბერი

ნოემბერი

4. კორუფციის და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა

34.

სუამ-ის წევრი სახელმწიფოების კომპეტენტენტური ორგანოებს შორის კორუფციისა და ფულის გათეთრების სფეროში ოპერატიული ურთიერთქმედება და ინფორმაციის გაცვლა

სუამ-ის წევრი სახელმწიფოების კომპეტენტური ორგანოები

წლის განმავლობაში

35.

სუამ-ის წევრი სახელმწიფოების კომპეტენტურ ორგანოებს შორის კორუფციისა და ფულის გათეთრების სფეროში ინფორმაციის რეგულარული გაცვლა.

სამუშაო ქვეჯგუფში წევრი სახელმწიფოების დელეგაციების თავმჯდომარეეები, ეროვნული უწყებათაშორისი ჯგუფები

კვარტალში ერთხელ

შეთანხმებული კვარტლური და ყოველწლიური ანგარიშების ფორმების შესაბამისად

36.

კორუფციისა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში სუამ-ის საინფორმაციო ბიულეტენის- შესაბამისად სტატისტიკური ინფორმაციის რეგულარული გაცვლა

ქვეყანა კოორდინატორი/ სუამ-ის წევრი სახელმწიფოები

კვარტალში ერთხელ

შეთანხმებული კვარტლური და ყოველწლიური ანგარიშების ფორმების შესაბამისად

37.

აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალური აზიისათვის ევროპის ანტიკორუფციული ქსელის მიერ სუამ-ის საერთაშორისო ურთიერთდახმარების პროექტის რეალიზება კორუფციისა და ფულის გათეთრების სფეროში დანაშაულის გამოძიებისა და კომპეტენტურ ორგანოებს შორის ურთიერთქმედების ამაღლების მიზნით

ქვეყანა კოორდინატორი, სუამ-ის სამდივნო / სუამ-ის წევრი სახელმწიფოები

წლის განმავლობაში

აღნიშნული პროექტის ღონისძიებების გეგმის შესაბამისად

38.

პროექტის რეალიზება, რომელიც ხორციელდება აშშ-ს დახმარებით ფულის გათეტრების წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში გაერო-ს დანაშაულთან და ნარკოტიკებთან ბრძოლის სამმართველოსთან ერთად

ქვეყანა კოორდინატორი/ სუამ-ის წევრი სახელმწიფოები

2012-2013

აღნიშნული პროექტის ღონისძიებების გეგმის შესაბამისად

39.

თანამშრომლობის ჩამოყალიბება და განვითარება სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის სამარტალდამცავ ცენტრთან, მათ შორის მონაწილეობის მიღება სამუსაო ჯგუფების სხდომებში ასევე ერთობლივი ოპერაციების დაგეგმვა და ორგანიზება

ქვეყანა კოორდინატორი, სუამ-ის ქვეყნების ეროვნული უწყებათაშორისი ჯგუფები, სუამ-ის სამდივნო

წლის განმავლობაში

40.

სუამ-ის წევრი სახელმწიფოებს შორის კორუფციისა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში ურთიერთქმედება, საერთაშორისო ორგანიზაციების საქმოანობაში მონაწილეობის ფარგლებში. (MONEYVAL, GRECO, Egmond group)

ქვეყანა კოორდინატორი, სუამ-ის სამდივნო / სუამ-ის წევრი სახელმწიფოები

წლის განმავლობაში

41.

კორუფციისა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება

სუამ-ის წევრი სახელმწიფოების დელეგაციები/ სუამ-ის სამდივნო

წლის განმავლობაში

5. საქმიანობა სამართლებრივი სტატისტიკის და კრიმინალური ანალიზის სფეროში

42.

სუამ-ის წევრ ქვეყნებს შორის დანაშაულთან და ტერორიზმთან ბრძოლის სტატისტიკური მონაცემების გაცვლის ფორმის საბოლოო შეთანხმება

სამუშაო ჯგუფის ქვეყანა კოორდინატორი, სტატისტიკის სამუშაო ქვეჯგუფის ქვეყანა კოორდინატორი, სამუსაო ქვეჯგუები, ეროვნული უწყებათაშორისი ჯგუფები

პირველი კვარტალი

43.

ყოველწლიური სტატისტიკური კრებულის მომზადება დანაშაულის ბრძოლის სფეროში

სამუშაო ჯგუფის ქვეყანა კოორდინატორი, სტატისტიკის სამუშაო ქვეჯგუფის ქვეყანა კოორდინატორი, სამუსაო ქვეჯგუები, ეროვნული უწყებათაშორისი ჯგუფები

პირველი კვარტალი

44.

დანაშაულტან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი და შესაბამისი დასკვენის მომზადება დანასაულის მდგომარეობისა და ტენდენციების შესახებ, სუამ-ის წევრ სახელმწიფოებში

სამუშაო ჯგუფის ქვეყანა კოორდინატორი, ეროვნული უწყებათაშორისი ჯგუფები

6 თვის განმავლობაში

45.

სტატისტიკისა და კრიმინალური ანალიზის სფეროში საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად ერთობლივი პროექტების შემუშავება

სუამ-ის სამდივნო, სამუშაო ჯგუფის ქვეყანა კოორდინატორი, ეროვნული უწყებათაშორისი ჯგუფები, სამუშაო ქვეჯგუფის ქვეყანა კოორდინატორი

6 თვის განმავლობაში

ამერიკელ და ევროელ პარტნიორებთან თანამშრომლიბის მეშვეობით

6.ღინისძიებები საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში

46.

კორექტირებული ღონისძიებების გეგმის შესრულების დასრულება

რომელიც ეხება სუამ-სა და მომწოდებელი კომპანიის მიერ კონტრაქტის დადებას კერძოდ: კრიფტოგრაფიული დაშიფვრის სისტემა ,, Пелена-Е''-ს მოწოდებას, პერსონალის მომზადებას და მოწყობილობის ტექნიკურ მხარდაჭერას.

ქვეყანა კოორდინატორი, სუამ-ის სამდივნო / სუამ-ის წევრი სახელმწიფოები

I-II კვარტალი

საინაუგურაციო ღონისძიება მხარეთა შეთანხმებით

47.

სუამ-ის უწყებათაშორისი საინფორმაციო ანალიკიტურ სისტემაში კომპლექს ,, Пелена-Е''-ს ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა

სუამ-ის ეროვნული სამართალდამცავი ცენტრები

მუდმივად

კომპლექსის ექსპლუატაციაში შესვლის მომენტიდან

48.

წინადადებების შემუსავება ეროვნული ვირტუალური ცენტრების ქსელის გაფართოების თაობაზე IP ტელეფონების გამოყენებით, ინფორმაციის გაცვლისატვის აუცილებელი სხვა დამატებითი სამუშაო სადგურების დამონტაჟებით დაინტერესებულ უწყებებში და სამინისტროებში

სამუშაო ჯგუფის ქვეყანა კოორდინატორი, ეროვნული უწყებათაშორისი ჯგუფები, სუამ-ის სამდივნო, სამუშაო ქვეჯგუფები

წლის განმავლობაში

აშშ-ს მხარესთან თანამშრომლობით

49.

ეროვნულ დონეზე შესაბამისი ღონისძიებების განხორცილება რათა დაინტერესებული სამინისტროები და უწყებები გაეცნონ სუამ-ის ვირტუელური ცენტრების მუშაობას

სამუშაო ჯგუფის ქვეყანა კოორდინატორი, სამუშაო ქვეჯგუფები, ეროვნული უწყებათაშორისი ჯგუფები, სუამ-ის სამდივნო

წლის განმავლობაში

სუამ-ის ვაჭრობისა და ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროექტის ხელმძღვანელ კომიტეტთან ურთიერთქმედებით

50.

ეროვნულ დონეზე ღონისძიებების გატარება სუამ-ის წევრი ქვეყნების დაინტერესებულ სხვა უწყებებისა და სამინისტროებისათვის დაშიფრული კავშირის აპარატის მუშაობის გაცნობა მისი ამოქმედების შემდეგ. ასევე ეროვნულ დონეზე დამატებითი აღჭურვილობის დადგმის მიზანშეწონილობის განხილვა კონკრეტულ უწყებებში

ეროვნული საინფორმაციო ანალიტიკური სისტემა, სუამ-ის ვირტუალური სამართალდამცავი ცენტრი

კომპლექსის ექსპლუატაციაში შეყვანის შემდეგ

51.

ეროვნული საინფორმაციო ანალიტიკური სისტემა, სუამ-ის ვირტუალური სამართალდამცავი ცენტრის შემდგომი მოდერნიზაციის საკითხების განხილვა. წინადადებების მომზადება უახლესი ანალიტიკური პროგრამის გასაცნობათ დანაშაულისა და ტეტორიზმის წინაარმდეგ ბრძოლის სფეროში და აღნიშნული პროგრამის შესაზლო გამოყენაბა სუამ-ის წევრი ქვეყნების შესაბამის უწყებებში

სამუშაო ჯგუფის ქვეყანა კოორდინატორი, სამუსაო ქვეჯგუფები, სუამ-ის წევრი ქვეყნების სამართალდამცავი და სხვა სპეციალური უწყებები

წლის განმავლობაში

აშშ-ს მხარესთან ურთიერთქმედებაში, მათ შორის სამართლებრივი სტატისტიკის კრიმინალური ანალიზის, ნარკოტრეფიკთან, ფულის გათეთრებასა და კორუფციასთან ბრძოლის სფეროში სუამ-ის პროექტების შემუსავებისა და რეალიზაციის გათვალისწინებით

52.

კონსულტაციების გამართვა სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის სამარტალდამცავ ცენტრთან, საინფორმაციო ბანკის შექმნის გამოცდილების გაზიარების მიზნით დანაშაულის წინაარმდეგ ბრძოლის სფეროში

სამუშაო ჯგუფის ქვეყანა კოორდინატორი,, ეროვნული უწყებათაშორისი ჯგუფები, სუამ-ის სამდივნო

წლის განმავლობაში

53.

მუშაობის გაგრძელება სუამ-ის შესაზლო მონაწილეობის თაობაზე, ევროპის საბჭოს მიერ დაფინანსებულ პროექტსი კიბერდანასაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში

სუამ-ის სამდივნო, სუამ-ის წევრი სახელმწიფოები

წლის განმავლობაში

7. საორგანიზაციო საკითხები

54.

სუამ-ის სამუშო ჯგუფის შეხვედრა

ქვეყანა კოორდინატორი/სუამ-ის წევრი სახელმწიფოები

აპრილი-ნოემბერი, დეკემბერი

55.

ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის სამუშაო ქვეჯგუფის შეხვედრა

ქვეყანა კოორდინატორი/სუამ-ის წევრი სახელმწიფოები

აპრილი-სექტემბერი-ოქტომბერი

56.

ტრეფიკინგის და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სამუშაო ქვეჯგუფის შეხვედრა

ქვეყანა კოორდინატორი/სუამ-ის წევრი სახელმწიფოები

აპრილი-სექტემბერი-ოქტომბერი

57.

ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის სამუშაო ქვეჯგუფის შეხვედრა

ქვეყანა კოორდინატორი/სუამ-ის წევრი სახელმწიფოები

აპრილი-სექტემბერი-ოქტომბერი

58.

კორუფციის და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის სამუშაო ქვეჯგუფის შეხვედრა

ქვეყანა კოორდინატორი/სუამ-ის წევრი სახელმწიფოები

მარტი-აპრილი;

სექტემბერი-ოქტომბერი

59.

სტატისტიკის სამუშაო ქვეჯგუფის შეხვედრა

ქვეყანა კოორდინატორი/სუამ-ის წევრი სახელმწიფოები

15-16 მარტი, ნოემბერი

60.

ინფორმაციის დაცვის საკითხებზე ექსპერტების შეხვედრა

ქვეყანა კოორდინატორი/სუამ-ის წევრი სახელმწიფოები

წლის განმავლობაში

ინფორმაციის კრიფტოგრაფიული დაშიფვრის აღჭურვილობის მიზნობრივი გამოყენების დოკუმენტის შეთანხმება

61.

ეროვნული უწყებათაშორისი ჯგუფების უფლებამოსილი კოორდინატორების შეხვედრების ჩატარება

სამუშაო ჯგუფის ქვეყანა კოორდინატორი, ეროვნული უწყებათაშორისი ჯგუფები

სექტემბერი

62.

სუამ-ის წევრი სახელმწიფოების მიერ კოორდინირებული საქმიანობის გაგრძელება რათა მონაწილობა მიიღონ აღმოსავლეთ ევროპის ფლაგმანურ ინიციატივაში ინიციატივაში ,,საზღვრის ინტეგრირებული მართვა"

კონსულტაციების გამართვა ევროსაბჭოს EUBAM მისიასთან მათი გამოცდილების შესწავლის მიზნით კერძოდ ,,საზღვრის ინტეგრირებული მართვის" პროექტის ფარგლებში

ქვეყანა კოორდინატორი, სუამ-ის სამდივნო, სუამ-ის წევრი ქვეყნების სამინისტროები და უწყებები

წლის განმავლობაში

63.

სამართალდამცავ და ანტიტერორისტულ სფეროებში სუამ-ის სამუაშაო ორგანოების ოპტიმიზაციის შესაძლებლობების განხილვა. სუამ-ის სამართალდამცავი ცენტრების ფუნქციონირების შესახებ შესაბამისი დოკუმენტების ანალიზის ჩატარება

სუამ-ის სამდივნო, სამუსაო ჯგუფია ქვეყანა კოორდინატორი, სუამ-ის წევრი ქვეყნები

6 თვის განმავლობაში