112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

ევროპის საბჭო

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო კონკრეტულ ნაბიჯებს დგამს უწყების ევროპულ სტანდარტებთან თავსებადობის კუთხით. სამინისტრო აქტიურად თანამშრომლობს ევროპის საბჭოსთან. საქართველო ევროპის საბჭოს წევრი 1999 წლის 27 აპრილს გახდა.

ევროპის საბჭოს ძირითადი, ფუნდამენტური პრინციპებია: ადამიანის უფლებების დაცვა, დემოკრატია და კანონის უზენაესობა.


ორგანიზაციის ძირითადი სტრუქტურაა:

ევროსაბჭოს ეგიდით მიღებული კონვენციების საფუძველზე შექმნილი ადამიანის უფლებათა დაცვის მონიტორინგის მნიშვნელოვანი კომიტეტები:


თანამშრომლობა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ევროპის საბჭოს შორისსაქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მონაწილეობს ევროსაბჭოს შემდეგი კომიტეტებისა და ქვეკომიტეტების საქმიანობაში:

ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში ყველაზე მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ხელშეკრულებებია:

დამატებითი ინფორმაციისთვის:

http://www.coe.int/t/dghl/default_en.asp

http://www.coe.int/t/dgap/tbilisi/default_ge.asp