112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

სააგენტოს ფუნქციები

- სატრანსპორტო საშუალების საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრაცია და დროებითი რეგისტრაცია;

- დეკლარანტის თხოვნით, სასაქონლო ოპერაციისათვის განკუთვნილ სატრანსპორტო საშუალებაზე საბაჟო დეკლარაციის შევსება;

- სატრანსპორტო საშუალების საექსპერტო შემოწმება;

-სატრანსპორტო საშუალების ან ტრაქტორის მართვის უფლების მინიჭება და შესაბამისი მოწმობის გაცემა;

- სატრანსპორტო საშუალების გირავნობის რეგისტრაცია;

- გირავნობის მოწმობის გაცემა;

-სატრანსპორტო საშუალების ლიზინგის რეგისტრაცია;

- ლიზინგის მოწმობის გაცემა;

- ფიზიკურ პირზე სამოქალაქო ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვის უფლებით ან შენახვისა და ტარების უფლებით ) ნებართვის გაცემა და იარაღის რეგისტრაცია;

- "იარაღის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის "გ1" ქვეპუნქტით განსაზღვრული იურიდიული პირების კუთვნილი სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის რეგისტრაცია;

- სამოქალაქო ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის საქართველოში შემოტანის, საქართველოდან გატანის, აგრეთვე გადატანის, გადაზიდვის და გადაგზავნის ნებართვების გაცემა;

- ტირის, სასროლეთის ან/და სასროლო-სანადირო სტენდის გახსნის ნებართვის გაცემა;

- იარაღის ბალისტიკური შემოწმება;

- ნასამართლობის შესახებ ცნობის გაცემა;

- საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთა-გადმოკვეთის შესახებ ცნობის გაცემა;

- პირის უგზო-უკვლოდ დაკარგვის გამო ძებნის გამოცხადების შესახებ ცნობის გაცემა;

- სატრანსპორტო საშუალების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ცნობის გაცემა;

-იარაღის სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ცნობის გაცემა;

- უფლების ჩამორთმევის შესახებ ცნობის გაცემა;

- პირის მსჯავრდების შესახებ ცნობის გაცემა;

- მართვის მოწმობის გაცემის შესახებ ცნობის გაცემა;

- იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ ცნობის გაცემა;

- სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ ცნობის გაცემა;

- სატრანსპორტო საშუალებაზე სამართლებრივი შეზღუდვის რეგისტრაცია, აღნიშნული შეზღუდვის მოხსნა და კანონმდებლობით დადგენილი სხვა ქმედებების შესრულება;

- სატრანსპორტო საშუალებაზე ან მის ნომრიან აგრეგატზე საკუთრების უფლების გადაცემის გარიგებაზე მხარეების ხელმოწერების ნამდვილობის დადასტურება;

-სააგენტოს მიერ დამზადებული/გაცემული დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმება ან ლეგალიზაცია;

-დოკუმენტების დამოწმება;

-საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.