×

112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

საჯარო ინფორმაცია

მონაცემები 2013წლის ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ

ინფორმაცია საკადრო უზრნველყოფის შესახებ
სსიპ - საქართველოს შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურში დასაქმებულთა
რაოდენობა შეადგენს - 119 ფიზიკურ პირს, მათ - შორის შტატით ფიზიკური პირი - 41,
შტატგარეშე ხელშეკრულებით ფიზიკური პირი - 78. აქედან მამაკცთა რაოდენობაა - 22,
ქალთა რაოდენობა - 96