112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაცია ადამიანური რესურსების მართვის უზრნველყოფის შესახებ
სსიპ - საქართველოს შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურში დასაქმებულთა
რაოდენობა შეადგენს - 108 ფიზიკურ პირს, მათ - შორის შტატით ფიზიკური პირი - 35,
შტატგარეშე ხელშეკრულებით ფიზიკური პირი - 73. აქედან მამაკცთა რაოდენობაა - 20,
ქალთა რაოდენობა - 88.