112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრი

12 72
2 41 91 91მომსახურების სააგენტო

ნებართვები იარაღის ტარებაზე

1. იარაღისა და საბრძოლო მასალით ვაჭრობის ლიცენზიის მქონე პირისაგან იარაღის შეძენა


წარმოსადგენი დოკუმენტები:

1) განცხადება
2) შეძენის ყუა
3) პირადობის (ბინადრობის) მოწმობა
4) საცხოვრებელი ადგილის დამადასტურებელი დოკუმენტი
5) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ფორმის ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ

6) იარაღის შეძენის ნებართვაზე კანონმდებლობით განსაზღვრული მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი

მოსაკრებელის განაკვეთებია:

თავდაცვის სახის მოკლელულიან ან სპორტული სახის მოკლე ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლ იარაღზე - 8 ლარი

თავდაცვის სახის გაზის (აირის), სანადირო, სპორტული სახის გრძელულიანი და სპორტული სახის მოკლე გლუვლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღზე -6 ლარი.

7) მომსახურებაზე დადგენილი საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, კერძოდ:


ა) იარაღის რეგისტრაციის საფასური - 20 ლარი,
ბ) იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობის საფასურის -15 ლარი,
გ) იარაღის დროებითი მოწმობის საფასური - 10 ლარი.


ნებართვა გაიცემა 8 სამუშაო დღის განმავლობაში.

2. ხელახალირეგისტრაცია

წარმოსადგენი დოკუმენტები:

1) განცხადება
2) პირადობის (ბინადრობის) მოწმობა
3) იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობა
4) იარაღის ბალისტიკური შემოწმების დამადასტურებელი აქტი
5) მომსახურებაზე დადგენილი საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, კერძოდ:

ა) იარაღის რეგისტრაციის საფასურის - 20 ლარი,
ბ) იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობის საფასურის -15 ლარი,
გ) იარაღის ბალისტიკური შემოწმების საფასური - 20 ლარი,
დ)იარაღის დროებითი მოწმობის საფასური -10 ლარი,


ნებართვა გაიცემა 8 სამუშაო დღის განმავლობაში.
პირის მომართვისას მისი მოთხოვნის შესაბამისად განისაზღვრება მომსახურების გაწევის ვადა, რის შესაბამისად იგი იხდის შესაბამის საფასურს. თუ იარაღის რეგისტრაციის მოწმობა გაიცემა 8 სამუშაო დღის განმავლობაში პირი იხდის ზემოთ მითითებილ მომსახურების საფასურს.
დაჩქარებული მომსახურებისას დამატებით იხდის:

5 სამუშაო დღის განმავლობაში - 50 ლარი,
1 სამუშაო დღის განმავლობაში - 80 ლარი.

3. ლეგალიზაცია

წარმოსადგენი დოკუმენტები:

1) განცხადება იარაღის ლეგალიზაციის თაობაზე;
2) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა;
3) საცხოვრებელი ადგილის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
4) იარაღის ბალისტიკური შემოწმების აქტი;
5) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ფორმის ჯანმრთელობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

6) იარაღის შეძენის ნებართვაზე კანონმდებლობით განსაზღვრული მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი

მოსაკრებელის განაკვეთებია:

თავდაცვის სახის მოკლელულიან ან სპორტული სახის მოკლე ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლ იარაღზე - 8 ლარი

თავდაცვის სახის გაზის (აირის), სანადირო, სპორტული სახის გრძელულიანი და სპორტული სახის მოკლე გლუვლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღზე -6 ლარი.

7) მომსახურებაზე დადგენილი საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, კერძოდ:
ა) იარაღის რეგისტრაციის საფასურის - 20 ლარი,
ბ) იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობის საფასურის -15 ლარი,
გ) იარაღის ბალისტიკური შემოწმების საფასური - 20 ლარი,
დ)იარაღის დროებითი მოწმობის საფასური - 10 ლარი.

ნებართვა გაიცემა 8 სამუშაო დღის განმავლობაში
პირის მომართვისას მისი მოთხოვნის შესაბამისად განისაზღვრება მომსახურების გაწევის ვადა, რის შესაბამისად იგი იხდის შესაბამის საფასურს. თუ იარაღის რეგისტრაციის მოწმობა გაიცემა 8 სამუშაო დღის განმავლობაში პირი იხდის ზემოთ მითითებილ მომსახურების საფასურს.
დაჩქარებული მომსახურებისას დამატებით იხდის:

5 სამუშაო დღის განმავლობაში - 50 ლარი,
1 სამუშაო დღის განმავლობაში - 80 ლარი.

4. გადაფორმება

წარმოსადგენი დოკუმენტები:

1) ერთობლივი განცხადება;
2) უფლების გადამცემისა და მიმღების საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობები;
3) უფლების მიმღების საცხოვრებელი ადგილის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
4) იარაღის რეგისტრაციის მოწმობა;
5) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული უფლების მიმღების ჯანმრთელობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

6) იარაღის ბალისტიკური შემოწმების აქტი;
7) იარაღის შეძენის ნებართვაზე კანონმდებლობით განსაზღვრული მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

თავდაცვის სახის მოკლელულიან ან სპორტული სახის მოკლე ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლ იარაღზე - 8 ლარი.

თავდაცვის სახის გაზის (აირის), სანადირო, სპორტული სახის გრძელულიანი და სპორტული სახის მოკლე გლუვლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღზე -6 ლარი.

8) მომსახურებაზე დადგენილი საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, კერძოდ:
) იარაღის რეგისტრაციის საფასურის - 20 ლარი,,
) იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობის საფასურის - 15 ლარი,
) იარაღის ბალისტიკური შემოწმების საფასური - 20 ლარი,
)იარაღის დროებითი მოწმობის საფასური - 10 ლარი.


ნებართვა გაიცემა 8 სამუშაო დღის განმავლობაში


პირის მომართვისას მისი მოთხოვნის შესაბამისად განისაზღვრება მომსახურების გაწევის ვადა, რის შესაბამისად იგი იხდის შესაბამის საფასურს. თუ იარაღის რეგისტრაციის მოწმობა გაიცემა 8 სამუშაო დღის განმავლობაში პირი იხდის ზემოთ მითითებილ მომსახურების საფასურს.
დაჩქარებული მომსახურებისას დამატებით იხდის:

5 სამუშაო დღის განმავლობაში - 50 ლარი,
1 სამუშაო დღის განმავლობაში - 80 ლარი.

5. მემკვიდრეობითმიღება

წარმოსადგენი დოკუმენტები:

1) განცხადება;
2) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა;
3) საცხოვრებელი ადგილის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
4) სამკვიდრო მოწმობა ან სასამართლო გადაწყვეტილება;
5) იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობა;
6) იარაღის ბალისტიკური შემოწმების აქტი;
7) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ჯანმრთელობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

6) იარაღის ბალისტიკური შემოწმების აქტი;
7) იარაღის შეძენის ნებართვაზე კანონმდებლობით განსაზღვრული მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

მოსაკრებლის განაკვეთებია:

თავდაცვის სახის მოკლელულიან ან სპორტული სახის მოკლე ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლ იარაღზე - 8 ლარი

თავდაცვის სახის გაზის (აირის), სანადირო, სპორტული სახის გრძელულიანი და სპორტული სახის მოკლე გლუვლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღზე - 6 ლარი.

9) მომსახურებაზე დადგენილი საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, კერძოდ:
) იარაღის რეგისტრაციის საფასურის - 20 ლარი,
) იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობის საფასურის -15 ლარი,
) იარაღის ბალისტიკური შემოწმების საფასური - 20 ლარი,
)იარაღის დროებითი მოწმობის საფასური - 10 ლარი.

ნებართვა გაიცემა 8 სამუშაო დღის განმავლობაში.


პირის მომართვისას მისი მოთხოვნის შესაბამისად განისაზღვრება მომსახურების გაწევის ვადა, რის შესაბამისად იგი იხდის შესაბამის საფასურს. თუ იარაღის რეგისტრაციის მოწმობა გაიცემა 8 სამუშაო დღის განმავლობაში პირი იხდის ზემოთ მითითებილ მომსახურების საფასურს.


დაჩქარებული მომსახურებისას დამატებით იხდის:

5 სამუშაო დღის განმავლობაში - 50 ლარი,
1 სამუშაო დღის განმავლობაში - 80 ლარი.

შენიშვნა: ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის წარმოდგენა სავალდებულო არ არის თუ ნებართვის მაძიებელს:

ა) საკუთრების ან სარგებლობის უფლებით რეგისტრირებული აქვს სამოქალაქო ცეცხლსასროლი ან გაზის (აირის) იარაღი;
ბ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მინიჭებული აქვს მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება.

6. ფიზიკური პირის მიერ იარაღის ცალკეული ეგზემპლარების საქართველოში შემოტანის ნებართვა

წარმოსადგენი დოკუმენტები:

1) განცხადება;

2) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა;

3) საცხოვრებელი ადგილის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

4) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ჯანმრთელობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

შენიშვნა: ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის წარმოდგენა სავალდებულო არ არის თუნებართვის მაძიებელს:

) საკუთრების ან სარგებლობის უფლებით რეგისტრირებული აქვს სამოქალაქო ცეცხლსასროლი ან გაზის (აირის)იარაღი;
) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მინიჭებული აქვს მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებისმართვის უფლება.

5) საბაჟო დეკლარაცია ან მისი ასლი;

6) ნებართვაზე კანონმდებლობით განსაზღვრული მოსაკრებელის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

7) მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

7. ფიზიკური პირის მიერ იარაღის ცალკეული ეგზემპლარების საქართველოდან გატანის ნებართვა

წარმოსადგენი დოკუმენტები:

1) განცხადება

2) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა

3) საცხოვრებელი ადგილის დამადასტურებელი დოკუმენტი:

4) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ჯანმრთელობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

5) საბაჟო დეკლარაცია ან მისი ასლი;

6) უცხო სახელმწიფოდან სათანადოდ წესით დამოწმებული დოკუმენტის თარგმანი, რომელიც ადასტურებს პირის ნადირობაზე ან სპორტულ ღონისძიებებზე მოწვევას;

7) უფლებამოსილი პირის მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს რომ იარაღი არ წარმოადგენს კულტურულ, ისტორიულ, მეცნიერულ ან ეთნოგრაფიულ ღირებულებას

8) იარაღის რეგისტრაციის მოწმობა.

9) ნებართვაზე კანონმდებლობით განსაზღვრული მოსაკრებელის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

10) მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში

ნებართვის გაცემა 8 სამუშაო დღის განმავლობაში.


სანებართვო მოსაკრებელი: 8 ლარი

დაჩქარებული მომსახურება: 4 სამუშაო დღის განმავლობაში 40 ლარი.

8. იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადატანა - გადაზიდვა:

იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადატანა - გადაზიდვის ნებართვის მისაღებად ნებართვის მაძიებელმა უნდა წარმოადგინოს:

იურიდიულმა პირმა:

1) განცხადება;

2) იურიდიული პირის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

3) ექსპორტიორის მიერ დამოწმებული მონაცემები იარაღის თითოეული ეგზემპლარის შესახებ (დასახელება, მოდელი, სერია);

4) იარაღისა და საბრძოლო მასალის კანონიერად ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

5) იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადაცემის შესაბამისი დოკუმენტი, სადაც ასახულია ზუსტი ინფორმაცია გადასატან-გადასაზიდი იარაღისა და საბრძოლო მასალის შესახებ;

6) იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადატანა-გადაზიდვისათვის პასუხისმგებელ პირთა მონაცემები;

7) ავტოტრანსპორტის სარეგისტრაციო მონაცემები, რითაც ხორციელდება იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადატანა-გადაზიდვა;

8) ნებართვისათვის კანონმდებლობით განსაზღვრული მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

9) მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;

ფიზიკური პირმა:

1) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი მისამართის მითითებით;
2) იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობა;

3) ავტოტრანსპორტის სარეგისტრაციო მონაცემები, რითაც ხორციელდება იარაღისა დასაბრძოლო მასალის გადატანა-გადაზიდვა;

4) იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადაცემის შესაბამისი დოკუმენტი, სადაც ასახულია ზუსტი ინფორმაცია გადასატან-გადასაზიდი იარაღისა და საბრძოლო მასალის შესახებ;

5) ნებართვისათვის კანონმდებლობით განსაზღვრული მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

6) მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

მომსახურების საფასურია:

საბრძოლო მასალის (გლუვლულიანი იარაღის ვაზნა) ერთ ერთეულზე – 0,01 ლარი ;

საბრძოლო მასალის (ხრახნილლულიანი იარაღის ვაზნა) ერთ ერთეულზე – 0,03 ლარი ;

საბრძოლო მასალის (დენთი) ერთ კილოგრამზე ფიზიკური პირისთვის – 0,9 ლარი.

სანებართვო მოსაკრებელია :

ფიზიკური პირისთვის – 6 ლარი;

იურიდიული პირისთვის – 12 ლარი;

ნებართვა გაიცემა 8 სამუშაო დღის განმავლობაში.

დაჩქარებული მომსახურების (4 სამუშაო დღე) საფასური შეადგენს:

იარაღის ერთ ერთეულზე - 70 ლარი;

საბრძოლო მასალის (გლუვლულიანი იარაღის ვაზნა) ერთ ერთეულზე - 0,04 ლარი;

საბრძოლო მასალის (ხრახნილლულიანი იარაღის ვაზნა) ერთ ერთეულზე - 0,06 ლარი;

საბრძოლო მასალის (დენთი) ერთ კილოგრამზე არის 1 ლარი

შენიშვნა: რეგისტრირებული იარაღის მესაკუთრე ფიზიკური პირები გლუვლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის 300 ვაზნამდე, ხრანილლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის იარაღის 50 ვაზნამდე, ან ერთ კილოგრამამდე დენთის გადატანა-გადაზიდვის შემთხვევაში ნებართვას არ საჭიროებენ.

9. საკომისიოცნობა

წარმოსადგენი დოკუმენტები:

1) განცხადება;
2) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;
3) იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობა;
4) მომსახურებაზე დადგენილი საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.

მომსახურების საფასური არის - 10 ლარი.

იარაღის საკომისიო წესით ჩაბარების ცნობა გაიცემა 7 სამუშაო დღის განმავლობაში

10. ტირისადასასროლეთის (სასროლო-სანადიროსტენდის) ნებართვა

ტირისა და სასროლეთის (სასროლო-სანადირო სტენდის) ნებართვის მისაღებად სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს უნდა წარედგინოს:

იურიდიულმაპირმა:

1) განცხადება;

2) იურიდიული პირის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

3) აღნიშნულ დაწესებულებაში მომუშავე ინსტრუქტორის სათანადო განათლების ან/და კვალიფიკაციის დამადასტურებელი ცნობა (სერტიფიკატი, მოწმობა);

4) ადგილის სიტუაციური ნახაზი;

5) მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

6) მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;

ინდივიდუალურმამეწარმემ:

1) განცხადება;

2) ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

3) მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;

4) ცნობა ნასამართლობის შესახებ, რომელიც ადასტურებს პირის ნასამართლობაში არყოფნის ფაქტს, ასევე ცნობა ნარკოლოგიურ და ფსიქო-ნევროლოგიურ დისპანსერებში აღრიცხვაზე არყოფნის შესახებ;

5) ინსტრუქტორის სათანადო განათლების ან/და კვალიფიკაციის დამადასტურებელი ცნობა (სერტიფიკატი, მოწმობა);

6) ადგილის სიტუაციური ნახაზი;

7) მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

8) მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

ტირის, სასროლეთის ან/და სასროლო-სანადირო სტენდის გახსნის ნებართვის თაობაზე განაცხადის შეტანიდან:

ა) 10 სამუშაო დღის განმავლობაში გაცემისათვის დაჩქარებული მომსახურების საფასურის განაკვეთია 350 ლარი;

ბ) 5 სამუშაო დღის განმავლობაში გაცემისათვის დაჩქარებული მომსახურების საფასურის განაკვეთია 500 ლარი.

მომსახურებით სარგებლობისთვის მიმართეთ სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს

ცხელი ხაზი: 2 41 91 91