112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

კომისიის ორგანიზაცია

სახელმწიფო კომისიის შემადგენლობისა და საქმიანობის ორგანიზაციული საკითხები, და სახელმწიფო კომისიის შესაბამისი უფლებამოსილებანი გაწერილია „ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ“ საქართველოს კანონსა და „ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების გავრცელების აღკვეთის ხელშეწყობის სახელმწიფო კომისიის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 13 მაისის №344/№01-30/ნ/№147 ერთობლივ ბრძანებაში.