112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

საკანონმდებლო ბაზა

საქართველოს კონსტიტუცია
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულება
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი
კანონი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ
კანონი იარაღის შესახებ
კანონი სამართალდაცვით სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ
კანონი ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ
კანონი ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ
კანონი ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ
კანონი ორგანიზებული დანაშაულისა და რეკეტის შესახებ
კანონი ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ
კანონი პოლიციის შესახებ
კანონი საგზაო მოძრაობის შესახებ
კანონი სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ
კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ
კანონი საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ
კანონი უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ
სისხლის სამართლის კოდექსი
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
პოლიციის ეთიკის კოდექსი