112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

შსს აკადემიის რექტორიგივი მიქანაძე
შსს აკადემიის რექტორი

დაბადების თარიღი: 20 მაისი, 1977 წ.

დაბადების ადგილი:ქ.თბილისი

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი ვაჟი

განათლება:

2013 წლიდან ამსტერდამის თავისუფალი უნივერსიტეტისა და ნიდერლანდების დანაშაულისა და ძალოვანი სტრუქტურების კვლევითი ცენტრის (ნიდერლანდები) დოქტორანტი, სადისერტაციო თემა „პირობით ვადამდე გათავისუფლების სისტემა საქართველოში"

2008–2009 ესექსის უნივერსიტეტი (გაერთიანებული სამეფო), იურიდიული სკოლა, ევროკავშირის სამართალი, სამართლის მაგისტრი

2001–2004 სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი, მაძიებელი, კვლევითი თემა „ომბუდსმენის ინსტიტუტი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრ ქვეყნებში“

2004 სტაჟირება გაეროს ჟენევის ოფისში (2 თვე)

2002–2003 ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო კურსი (ვარშავა, პოლონეთი), ადამიანის უფლებათა ექსპერტი

1994–1999 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, იურისტი

1983–1994 ქ.თბილისის #1 ექსპერიმენტული საშუალო სკოლა

საქმიანობა:

2015 - 2016 ევროპის საბჭო, სისხლის სამართლის თანამშრომლობის დეპარტამენტი, აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და ბალკანეთის ქვეყნებში სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის პროგრამების მენეჯერი (სტრასბურგი)

2013 წლიდან აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი

2012 წლიდან ა.ა.ი.პ. „სასჯელის აღსრულების კვლევითი ცენტრი“, დამფუძნებელი, გამგეობის წევრი

2011 - 2015 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, მიწვეული ლექტორი (სასწავლო კურსი სასჯელაღსრულების სამართალში ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებთან); 2013 -2015 – სასჯელის აღსრულების იურიდიული კლინიკის და ადამიანის უფლებათა იურიდიული კლინიკის ხელმძღვანელი

2010-2015 ევროპის საბჭო, პროექტის ოფიცერი (2010–2013წწ.), პროექტის უფროსი ოფიცერი (2013-2015წწ.)

2009–2010 გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტი `ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის ხელშეწყობა~, პროექტის ოფიცერი

2009 ქ.თბილისის მერია, აგლომერაციის განვითარების სააგენტო, უფროსის მოადგილე

2006 წლიდან ს.ს.ი.პ. „სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი“, მიწვეული ტრენერი

2005–2008 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე

2005 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და ეუთოს ერთობლივი პროექტი “ქუთაისის ციხის პერსონალის გადამზადება“, პროექტის დირექტორი

2004–2005 ევროკავშირის პროექტი `სასჯელაღსრულების სისტემის რეფორმა~, ნაციონალური ექსპერტი ინფორმაციასა და გადამზადების საკითხებზე

2003–2004 კავშირი „ადამიანის უფლებათა საგანმანათლებლო ცენტრი“, გამგეობის თავმჯდომარე

2001–2003 კავშირი „კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი“, გამგეობის თავმჯდომარე

2001–2002 შ.ს.ს. პოლიციის აკადემია, სპეცკურსი „პოლიცია და ადამიანის უფლებები“, მიწვეული ლექტორი

2000–2001 გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტი "სახალხო დამცველის აპარატის ხელშეწყობა", იურიდიული მრჩეველი და ფინანსური მენეჯერი

2000–2002 საჯარო სკოლა ბალავარი, საგანი „საერთაშორისო სამართალი“, პედაგოგი

1999–2000 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი, რეფერენტ-იურისკონსულტი

1998–2000 კავშირი „ადამიანის უფლებათა თბილისის საერთაშორისო სკოლა“, დირექტორი

1998 წლიდან ტრენერი სწავლების მეთოდოლოგიის საკითხებში, ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე ჩატარებული ათეულობით ტერნერთა ტრენინგი სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფებისთვის

1995–1999 თბილისის #1 ექსპერიმენტული საშუალო სკოლა, საგანი „სამართალმცოდნეობა“, პედაგოგი

პუბლიკაციები:

2016 სახელმძღვანელო „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება“, თანაავტორი

2016 სტატია „წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის საქმიანობის გავლენა საქართველოს სასჯელაღსრულების სისტემის რეფორმაზე“, სტატიათა კრებული „ადამიანის უფლებათა დაცვა და სამართლებრივი რეფორმა საქართველოში“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პუბლიკაცია

2015 სახელმძღვანელო „პრობაციის სამართალი“, თანაავტორი

2015 სტატია „პირობით ვადამდე გათავისუფლების სისტემა საქართველოსა და სასომხეთში“, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Volume 23, pg. 57-76 (ინგლისურად)

2014 სტატია „პრობაციონერის უფლებები მის მიერ დაკისრებული მოვალეობების შეუსრულებლობისას“, სტატიათა კრებული „ადამიანის უფლებათა დაცვა და სამართლებრივი რეფორმა საქართველოში“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პუბლიკაცია

2014 სახელმძღვანელო „სასჯელაღსრულების სამართალი“, თანაავტორი

2013 სტატია „პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლება ქართულად“, ავტორი, თსუ საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი #2 (ქართულად და ინგლისურად)

2013 სტატია „პატიმართა საარჩევნო უფლება“, სტატიათა კრებული `ადამიანის უფლებები და სამართლის უზენაესობა“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის პუბლიკაცია

2012 სტატია „პატიმრის პირობით ვადამდე გათავისუფლების უფლება – ევროპული გამოცდილება და საქართველოს რეალობა“, სტატიათა კრებული „ადამიანის უფლებათა დაცვა: მიღწევები და გამოწვევები“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პუბლიკაცია

2011 სახელმძღვანელო „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების თავისებურებანი: არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კრიმინოლოგიური, სისხლისსამართლებრივი, პენიტეციალური და საერთაშორისო სამართლებრივი საფუძვლები“, თანაავტორი

2011 სახელმძღვანელო ოჯახში ძალადობის საკითხებთან მომუშავე ტრენერებისათვის, თანაავტორი

2011 წიგნი „საქართველო და ევროკავშირის შრომითი მიგრაციის პოლიტიკა“, ლამბერტის გამომცემლობა (გერმანია) (ინგლისურ ენაზე)

2008 სტატია „ომბუდსმენის ინსტიტუტი“, ავტორი, თსუ საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი (ქართულად და ინგლისურად)

2008 სახელმძღვანელო „არასრულწლოვან, ქალ და უვადო თავისუფლებააღკვეთილ პატიმრებთან მოპყრობის თავისებურებანი“, ავტორი

2006 სახელმძღვანელო სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სფეროში დასაქმებული ტრენერებისათვის, ავტორი (ქართულად და რუსულად)

2006 სახელმძღვანელო „ადამიანის უფლებათა ევროპის სტანდარტები და მათი გავლენა საქართველოს კანონმდებლობასა და პრაქტიკაზე“, სტატია „საქართველოს სახალხო დამცველი“, საქართველოს იუსტიციის სამინის-ტროსა და გერმანიის ტექნიკური განვითარების ფოდნის გამოცემა

2005 სახელმძღვანელო „თავისუფლების შეზღუდვის ადგილების

მონიტორინგი“, თანაავტორი, ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთ კავკასიის ოფისის გამოცემა

2004 სახელმძღვანელო „ადამიანის უფლებათა განათლება ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში“, სტატია "ადამიანის უფლებათა სწავლება საქართველოს სკოლებსა და უნივერსიტეტებში" (ინგლისურად), ავტორი, ადამიანის უფლებათა საგანმანათლებლო ცენტრის გამოცემა

2003 სტატია „იძულებითი მიგრაცია საქართველოში - არსებული სიტუაცია“ (ინგლისურად), ავტორი, ჟურნალი "ადამიანები და მათი უფლებები" #16, ჩარლზის უნივერსიტეტის გამოცემა (პრაღა, ჩეხეთი)

2003 სტატია „ადამიანის უფლებათა სწავლება საქართველოში“ (ინგლისურად), ავტორი, ჟურნალი ადამიანის უფლებების სწავლება აზიის სკოლებში (ოსაკა, იაპონია)

2002 სახელმძღვანელო „ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული და საერთაშორისო მექანიზმები“, სტატია „საქართველოს სახალხო დამცველი“, ავტორი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამოცემა

2000 სტატია „უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ადამიანის უფლებათა საკითხებზე“, ავტორი, ჟურნალი ალმანახი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამოცემა

2000 სტატია „ადამიანის უფლებათა დაცვის ამერიკული სისტემა“, ავტორი, ჟურნალი ალმანახი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამოცემა

2000 სტატია „ომბუდსმენი“, ჟურნალი სამართალი და ადამიანის უფლებები, კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრის გამოცემა

1999 წიგნი „ევროპის ომბუდსმენები“, ავტორი

1999 სტატია „გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტი“, ავტორი, ჟურნალი ალმანახი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამოცემა

1998 სტატია „ომბუდსმენის ინსტიტუტი პოსტ-საბჭოურ ქვეყნებში“, ავტორი, ჟურნალი ალმანახი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამოცემა

ენები:

ქართული მშობლიური

ინგლისური თავისუფლად (IELTS სერტიფიკატი, დეკემბერი 2007)

რუსული თავისუფლად

ფრანგული საბაზისო