112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

2 41 42 42ერთიანი მომსახურების ცენტრი

თანამშრომლობის სფერო

წევრი ქვეყნების ეროვნული კანონმდებლობის და საერთაშორისო წესების (შეთანხმებების) მიხედვით სუამ-ის სამართალდამცავი ცენტრი თანამშრომლობს შემდეგ სფეროებში:

1. ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა;

2. ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა;

3. უკანონო შეიარაღებული ფორმირებების წინააღმდეგ ბრძოლა;

4. იარაღითა და საბრძოლო მასალით, საბრძოლო აღჭურვილობით, ზოგიერთი სახის წიაღისეულით, ასევე ტექნოლოგიური საშუალებებით, რომლებიც გამოიყენება მათ დასამზადებლად; ასაფეთქებელი და ტოქსიკური ნივთიერებებით უკანონო ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლა;

5. ბირთვული რეაქტორების საწვავით, რადიოაქტიური მასალით, მასობრივი განადგურების იარაღის შესაქმნელად ორმაგი ფუნქციის მქონე აღჭურვილობისა და ტექნოლოგიებით უკანონო ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლა;

6. ნარკოტიკებით, ფსიქოტროპული ნივთიერებებით და პრეკურსორებით უკანონო ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლა;

7. ფულადი სახსრების, ფასიანი ქაღალდების, ფინანსური დოკუმენტების, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების ფალსიფიკაცისა, უკანონო ვაჭრობის და გამოყენების წინააღმდეგ ბრძოლა;

8. ეკონომიკური დანაშაულების წინააღმდეგ, მათ შორის გადასახადებისგან თავის არიდების, ფულის გათეთრების და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა;

9. კონტრაბანდის და სხვა საბაჟო დარღვევების წინააღმდეგ ბრძოლა;

10. პიროვნების და საკუთრების წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთან ბრძოლა;

11. ეჭვმიტანილთა, ბრალდებულთა და იმ პირთა ძებნა, რომლებიც თავს არიდებენ სისხლის სამართლებრივ პასუხიმგებლობას და სასჯელაღსრულებას;

12. უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა ძებნა; გვამების ამოცნობა;

13. ქურდობის და ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით უკანონო ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლა;

14. არალეგალური მიგრაციის, თავისუფლების უკანონო აღკვეთის და ადამიანის ორგანოებით უკანონო ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლა;

15. კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა;

16. ინტელექტუალური საკუთრების წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთან ბრძოლა;

17. თვითმფრინავების, გემების და სხვა სატრანსპორტო საშუალებათა გატაცების წინააღმდეგ ბრძოლა.