112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

კონტაქტი

სსიპ - საქართველოს შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის იურიდიული
მისამართია ქ. თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზირი #72 ტელ.: 241-24-71, 241-26-02,
ფაქს.: 230-10-88, Email m.o.gociridze@mia.gov.ge
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი
პირია სსიპ - საქართველოს შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის უფროსის მოადგილე -
გიორგი თოფურია. ტელ.: 241-24-69, Email topuria-gi@mia.gov.ge