112გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

126გენერალური ინსპექცია

საჯარო ინფორმაცია

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი –საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელია დეპარტამენტის კადრების და საიდუმლო საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი – მედეა გოგია.

ელექტრონული ფოსტა : medeagogia@mia.gov.ge

ტელ:241–13–28

დეპარტამენტში სულ დასაქმებულია 9 (ცხრა) თანამშრომელი,

ამასთან –შტატით: –8 მათშორის – 4(ოთხი) მამაკაცი. 4(ოთხი) ქალი.

შტატგარეშე 1(ერთი) მამაკაცი –1